Tilsyn ved Seløy Sjøfarm AS på lokalitetene Nye Skorpa og Sør Gåsvær i Herøy kommune

Fylkesmannen varsler tilsyn hos Seløy Sjøfarm AS ved deres lokaliteter Nye Skorpa og Sør Gåsvær i Herøy kommune.

Fylkesmannen i Nordland skal føre tilsyn med akvakulturanlegg i fylket for å kontrollere at krav i forurensningsloven med tilhørende forskrifter og tillatelser blir etterlevd. Fylkesmannen fører også tilsyn med krav i internkontrollforskriften.

Tema for tilsynet er blandt annet resipientundersøkelser, avvikshåndtering, utslipp, kjemikaliehåndtering, miljømål, avfallshåndtering, miljørisikovurderinger og internkontroll.

Dato:
17. september 2019 - 23:59
Sted:
Herøy
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen
Målgruppe:
Seløy Sjøfarm AS

Kontaktpersoner