Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i Nav-kontoret for 2019

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av sosiale tjenester som er hjemlet i sosialtjenesteloven.

Det overordnede målet er et helhetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov. Gjennom nye arbeidsmetoder og samarbeidsformer skal brukerne oppleve økt kvalitet i tjenestene, og derigjennom bedring i levekår. Tjenestene skal utformes slik at brukerne kan få en mulighet til å nyttiggjøre sin arbeidsevne, slik at flest mulig kommer i lønnet arbeid og beholder tilknytningen i arbeidslivet over tid. Tjenestene skal utvillkes i tett samarbeid med bruker på individ - og systemnivå.

Målgruppen for ordningen er sosial og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon.

Følgende områder vil bli særskilt prioritert i 2019 

  • Bruk av ordinært arbeidsliv
  • Oppfølging av barnefamilier, ungdom og innvandrere
  • Sikring av sårbare overganger, blant annet løslatelse etter straffegjennomføring, overganger mellom ulike tjenester og arbeidsliv.

For fullstendig kunngjøringstekst, regelverk søknadsskjema med mer, se vedlagte dokumenter eller følg lenken til nav.no.

Søknadsfrist:
01.02.2019 00:00:00
Målgruppe:
Nav-kontor
Ansvarlig:
Arbeids- og velferdsdirektoratet og Fylkesmannen
Hvem kan søke:
Kommunene ved Nav-kontor
Rapporteringsfrist:
01.02.2020 00:00:00

Kontaktpersoner