Tilskudd til styrking av habilitering og rehabilitering

Tilskuddet skal stimulere til tjenesteutvikling i kommunene med mål om å styrke feltet habilitering og rehabilitering. 

 

 

Det er et mål at kommunene på sikt skal overta flere oppgaver fra spesialisthelsetjenesten, og at hovedtyngden av habiliterings- og reahbiliteringsinnsatsen skal skje i kommunene. Styrking i tråd med «Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 2017–2019» (regjeringen.no) og i samsvar med krav og anbefalinger i «Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator». Innen utgangen av tilskuddsåret skal kommunen ha en oppdatert plan for habilitering og rehabilitering.

Delmål: 

 • Styrke pasienter og brukeres muligheter for å opprettholde og/eller gjenvinne sin fysiske, sosiale og/eller psykiske funksjons- og mestringsevne.
 • Forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester.
 • Sikre tilbud i samsvar med befolkningens behov, herunder sikre faglig innhold, kvalitet og kapasitet jf. Meld. St. 26 (2014 - 2015), "Fremtidens primærhelsetjeneste", med hovedvekt på kapittel 21.
 • Styrke samarbeidet med brukerorganisasjoner, spesialisthelsetjenesten, andre sektorer og innad i kommunen.
 • Sikre at pasienter og brukere får oppfylt retten til individuell plan og koordinator, herunder styrke koordinatorrollen
 • Koordinerende enhet er tilrettelegger for helhetlige og koordinerte tjenester på tvers av fag, nivåer og etater.

Tildelingskriterier:

I søknadsbehandlingen blir det lagt til grunn at:

 • det er beskrevet tiltak for utarbeidelse/oppdatering av kommunens plan for habilitering og rehabilitering, herunder hvordan det sikres tilbud i samsvar med befolkningens behov, og hvordan tiltakene skal bidra til å oppfylle krav og anbefalinger gjengitt i "Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator" og jf. kriterier til måloppnåelse under punkt 6 i dette regelverket.
 • kommunen har synliggjort samarbeid med brukerorganisasjoner, spesialisthelsetjenesten og aktører utenfor helse- og omsorgstjenesten.
 • koordinerende enhet er sentral i utarbeidelsen av kommunens plan.
 • søknaden er forankret på rådmannsnivå.

Det legges også til grunn en kommunal egenfinansiering. Tilskuddsmidlene skal gå til stimulering av opptrapping i kommunen og det må synliggjøres i finansieringsplanen for tiltaket hvordan kommunen vil sikre en styrking/omstilling i tjenestene med økt vekt på habilitering og rehabilitering.

Tillegg og presiseringer

 • I tillegg til tilskuddet er 200 mill. kroner av kommunenes frie inntekter for 2019 begrunnet i opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering og skla bidra til at kommunene styrker kapsitet, kompetanse og kvalitet i tjenestene. Det ligger en forventning om at disse midlene legges inn som en del av kommunens egenfinansiering.
 • Det gis anledning til at kommunene, som ledd i styrking av habiliterings- og rehabiliteringstilbudet, også kan søke tilskudd til pasientrettet og tverrfaglig samhandlingstiltak som fremmer strukturert samarbeid i helsetjenesteutøvelsen mellom fastleger og avtalefysioterapeuter om rehabilitering til pasienter med muskel-/skjelett-/smerteproblematikk jf. "knutepunktmodellen"

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak
 • søknadsbeløp
 • budsjett
 • egenfinansiering

 

Søknadsfrist:
20.03.2019 23:00:00
Målgruppe:
Målgruppe er pasienter og brukere med nedsatt funksjons- og mestringsevne som kan ha nytte av habilitering og rehabilitering. Tilbudet må samsvare med bredden i målgruppens behov for sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering.
Ansvarlig:
Solveig Hovet
Hvem kan søke:
Kommunene i Nordland
Rapporteringsfrist:
01.04.2020 23:00:00