Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tilskudd til tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader

Søknadsfrist:
15. januar 2021
Målgruppe:
Foretak med produksjonsdyr i landbruket, inkl. reindrift. Kommuner, lokalsamfunn, lokale, regionale og landsdekkende organisasjoner og forskningsinstitusjoner.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Foretak med produksjonsdyr i landbruket, inkl. reindrift. Kommuner, lokalsamfunn, lokale, regionale og landsdekkende organisasjoner og forskningsinstitusjoner.

Statsforvalteren tildeler årlig midler til tapsforebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT). 

Publisert 06.01.2021

Formålet med tilskuddsordningen er å sikre iverksettelse av effektive tapsforebyggende tiltak for å begrense de skadene rovvilt kan forårsake på produksjonsdyr i landbruket og reindrifta, samt konfliktdempende tiltak for å begrense ulemper for lokalsamfunn og andre grupper.

Søknad skal leveres i elektronisk søknadssenter

Alle søknader skal leveres i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter; https://soknadssenter.miljodirektoratet.no.

Mer informasjon

Bruken av FKT-midler er styrt av forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT-forskrifta) og kommentarene til denne. Vedtatt regional forvaltningsplan for rovvilt gir også føringer for behandling av søknadene. Lenker til disse dokumentene finner du i margen.

FKT-prosjektet er et samarbeid mellom Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Veilederen fra FKT-prosjektet om "Tiltak for å forebygge rovviltskader på sau i Norge" inneholder informasjon om hva som kan gjøres for å begrense rovviltskader. Den omtaler blant annet tiltak som skiller rovdyr og beitedyr, ulike former for tilsyn og mye annen informasjon om konflikttemaet. Lenke til veilederen finner du vedlagt.

Vis mer

Søknadsfrist:
15. januar 2021
Målgruppe:
Foretak med produksjonsdyr i landbruket, inkl. reindrift. Kommuner, lokalsamfunn, lokale, regionale og landsdekkende organisasjoner og forskningsinstitusjoner.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Nordland
Hvem kan søke:
Foretak med produksjonsdyr i landbruket, inkl. reindrift. Kommuner, lokalsamfunn, lokale, regionale og landsdekkende organisasjoner og forskningsinstitusjoner.