Stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester

Frist for søknad om stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester i 2020 er 22. februar. Samme frist gjelder for rapportering for 2019.

Formålet med tilskuddet er å bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell i næringssvake områder. 

De mest aktuelle stimuleringstiltakene er etableringsstøtte, driftsstøtte og støtte til  å opprettholde kommunale veterinærstillinger hvor den ansatte også kan bidra til å løse ulike oppgaver i kommunen, hvor veterinærens kompetanse kommer til anvendelse.

Fylkesmannen i Nordland har kr 5 340 000,- til fordeling i 2020.

Hvordan søke og rapportere

Søknad og rapport sendes på skjema som finnes i Altinn: Stimuleringstilskudd til veterinærdekning.

Hvem kan søke

Enkeltkommuner og vaktdistrikter kan søke. For vaktditriktene er det administrasjonskommunen som skal søke. Liste over vaktdistrikter og administrasjonskommuner er vedlagt.

Viktige kriterier ved fordeling av rammen for Nordland

  • Kommuner med dårlig næringsgrunnlag for veterinærer.
  • Lavt dyretall og krevende infrastruktur.
  • At stimuleringstilskudd er hensiktsmessig for å bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell.

Stimuleringstilskudd kan ikke benyttes til finansiering av av andre ordninger som mottar øremerket støtte over statsbudsjettet eller jordbruksoppgjøret. Stimuleringstilskudd kan for eksempel ikke brukes til å dekke kostnader som påløper ved veterinære reiser.

Mer informasjon

Nytt rundskriv 2019-43 vil i løpet av kort tid bli tilgjengelig på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

Søknadsfrist:
22.02.2020 00:00:00
Målgruppe:
Kommuner og veterinærvaktdistrikter i Nordland
Ansvarlig:
Grete Nytrøen Kvavik
Hvem kan søke:
Kommuner, veterinærvaktdistrikter
Rapporteringsfrist:
22.02.2020 00:00:00

Kontaktpersoner