Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2020

Tilskuddet skal bidra til at kommunene setter i verk kompetanseutviklende tiltak og nybrotts- og utviklingsarbeid utfra lokale forutsetninger og behov.

Målet er å styrke kommunenes evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester, og å gi en tydelig prioritet til noen av de viktigste framtidsutfordringene kommunene står overfor på helse- og omsorgsfeltet.

Delmål:

  • Økt kompetanse for å utvikle god praksis og sikre trygge og gode tjenester tilpasset den enkeltes behov.
  • Sterkere brukerinnflytelse og bedre samspill med pårørende, frivillige og lokalsamfunnet.
  • Forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester og bidra til at brukerne opprettholder eller gjenvinner sin funksjonsevne og selvstendighet.
  • Styrket lederkompetanse, fagutvikling, større faglig bredde og tilstrekkelig, kompetent og stabil bemanning.

I tråd med krav i Forskrift om kvalitet og ledelse skal kommunens ledelse bl.a. vurdere behov for kompetanse blant ansatte for å kunne løse oppgavene i tjenestene. Kommunen bes sende kompetanseplan i forbindelse med søknad om kompetansetiltak i kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd.

Kommuner med oppdatert kompetanseplan i søknaden vil bli prioritert.

Kommunene må sende en felles søknad for hele tilskuddet. Dere må samordne dere internt før søknaden sendes til oss.

Søknaden sendes til: fmnopost@fylkesmannen.no

Send søknadsskjemaet sammen med oversendelsesbrevet. Der må kommunens egne prioriteringer for inovasjonsprosjektene komme frem, samt en plan for kompetanseheving.

For mer om regelverk og søknadsskjema se under "Dokumenter".

Fristen for rapportering er 01.03.2020

Søknadsfrist:
20.02.2020 23:59:00
Målgruppe:
Primærmålgruppe: Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe.
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Nordland
Hvem kan søke:
Kommuner, Fylkeskommuner, Statlige mottakere(kun nettobudsjetterte virksomheter)
Rapporteringsfrist:
01.03.2020 23:59:00