Opphever pålegg om tvangsmulkt til nausteiere i Skivika

Fylkesmannen i Nordland har opphevet Bodø kommunes pålegg om retting og ilagt tvangsmulkt til eierne av fire naust i Skivika småbåthavn. Påleggene oppfyller ikke kravet i plan- og bygningsloven § 32-3 til å være klart og presist, mener Fylkesmannen i Nordland.

Kommunen vedtok 27.06.2018 å gi pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt til eierne av fire naust i Skivika småbåthavn. Naustene var innredet til fritidsboliger i strid med regulert naustformål og gitt tillatelse til påbygging. Pålegget gjaldt retting/tilbakeføring av bygningen til naust. Vedtaket ble påklaget av nausteierne ved Advokatfirmaet Hjort DA.

Fylkesmannen har behandlet klagesaken og kommet til at alle fire vedtakene må oppheves. Det var gitt generelle pålegg, likt for alle naustene. Et generelt pålegg oppfyller etter Fylkesmannens syn ikke kravet i plan- og bygningsloven § 32-3 til å være klart, presist og konkret nok.

Fylkesmannen har likevel lagt til grunn at det her har skjedd en ulovlig bruksendring i strid med gjeldende plan og gitt tillatelse, men det er ikke nok å gi et generelt pålegg. Måten kommunen har utformet pålegget på er derfor etter Fylkesmannens syn ikke i samsvar med pbl § 32-3. 

Et vedtak om å gi nytt pålegg må være utformet slik at det klart framgår hva som må fjernes for at bygget ikke skal stride mot bestemmelser i plan- og bygningsloven.

De fire vedtakene fra Fylkesmannen er i hovedsak like. Vedtakene ligger på siden her.