- Forvaltningskrise for de minste kommunene

Det finnes seks regionråd i Nordland. Kartskisse: Statens Kartverk/NIVI analyse og Fylkesmannen i Nordland.
Det finnes seks regionråd i Nordland. Kartskisse: Statens Kartverk/NIVI analyse og Fylkesmannen i Nordland.

- Deler av kommuneforvaltningen i Nordland er ikke faglig forsvarlig av hensyn til rettssikkerhet og likeverdige velferdstjenester til innbyggerne. De minste kommunene har havnet i en forvaltningskrise fordi de har for store oppgaver. 

Dette skriver Geir Vinsand i NIVI Analyse AS i en fersk rapport om interkommunalt samarbeid i alle fylkets 41 kommuner. Kartleggingen er utført på oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland.

Tre tilrådninger

De største kommunene i Nordland samarbeider mer enn de minste. Mye av dagens samarbeid framstår som pragmatisk og lite planmessig organisert. Mulighetene for strategisk utvikling og større deltakelse er stor.

I rapporten blir det trukket fram flere gode eksempler på interkommunalt samarbeid. Dette gir likevel ikke noen systematisk effekt på fagmiljøstørrelsen i de mest sårbare kommunene. NIVI Analyse mener utfordringene kan løses på tre prinsipielt ulike måter: Kommunesammenslutning, forsterket samarbeid med en kompetent vertskommune eller ved at staten og/eller fylkeskommunen overtar ansvaret for de tyngste oppgavene.

I rapporten blir det gitt tre tilrådninger:

  • Overgang fra pragmatisk til strategisk kommunesamarbeid i hele fylket
  • Særskilt statlig oppfølgning av de mest sårbare kommunene med sikte på avlastning for tunge oppgaver
  • Samordning av de regionale aktørene med mål om å bygge opp sterkere kommuneregioner og en mer bærekraftig tjenestestruktur i hele fylket

Nytteverdi

- Det er viktig at Fylkesmannen følger godt med på hvordan det formaliserte samarbeidet på tvers av kommunene utvikler seg og påvirker kompetanse og tjenestetilbudet i vårt fylke. Vi vil bruke resultater fra denne kartleggingen i vårt videre arbeid opp mot kommunene. Kartleggingen vil også kunne ha stor nytteverdi for kommunenes arbeid med løpende omstillinger, sier Egil Johansen, avdelingsdirektør ved kommunal- og beredskapsavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland.

Store ulikheter

I Nordland finnes det i dag 263 formaliserte interkommunale samarbeidsordninger. I 2014 var antallet 297. Nedgangen skyldes at mange ordninger enten er nedlagt eller slått sammen til større samarbeidsordninger.

Antall samarbeidsordninger pr kommune varierer fra 19 i Vågan til 42 i Brønnøy. Gjennomsnittlig antall ordninger pr kommune ligger på 30 i Nordland, mot tilsvarende 28 i Troms og 21 i Finnmark

I de seks regionene er det funnet flest ordninger på Helgeland og i Salten, færrest i Lofoten og Indre Helgeland. Hålogaland, som dekker åtte kommuner rundt Narvik og Harstad, skiller seg ut med en sterk overvekt av lokale samarbeidsordninger. I Vesterålen er bildet motsatt ved at nærmere 90 prosent av samarbeidet er knyttet til regionale ordninger der som regel alle seks kommunene deltar.

Samarbeidet over fylkesgrensene er omfattende. 33 interkommunale samarbeidsordninger krysser dagens fylkesgrense mot nord, men sju ordninger krysser grensen mot Trøndelag.

Nye samarbeid

Selv om antall samarbeidsordninger har gått ned siden 2014, har det komme 63 nye samarbeid. Over halvparten av disse har kommet innenfor helse- og sosialsektoren. I tillegg har det kommet nye samarbeid innenfor kommunal administrasjon.

Det er flest nyetableringer innenfor regionene Helgeland, Salten og Hålogaland. Fornyelsen gjelder samarbeid på flere områder: IKT, innkjøp, barnevern, NAV, psykiatri, skole, friluftsliv for å nevne noen.

Kartleggingen viser også at det har vært en vekst i midlertidig prosjektvirksomhet og fagnettverk på tvers av kommunene innenfor beredskap, smittevern, velferdsteknologi og digitalisering.

Fakta om kartleggingen:

  • Utført av NIVI Analyse på oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland.
  • Dette er tredje kartlegging av formalisert interkommunalt samarbeid i Nordland (2010, 2014 og 2020).
  • Kartleggingen er gjennomført i nær dialog med kommunedirektørene, daglig ledere i regionrådene, fagpersonell hos Fylkesmannen og kontaktpersoner i øvrig forvaltning.
  • NIVI Analyse er ansvarlig for alle analyser av innsamlet materiale.