Fylkesmannen opphever Moskenes-budsjett

Fylkesmannen i Nordland godkjenner ikke Moskenes kommune sitt budsjettvedtak for 2020. Årsaken er at kommunen har vedtatt et budsjett i ubalanse. Dette er brudd på kommuneloven.

- Moskenes kommune er i en alvorlig økonomisk situasjon og har ikke klart å gjennomføre nødvendige omstillinger. Regnskapsresultater tilbake til 2010 viser at kommunen har brukt mer enn den har av inntekter, påpeker seniorrådgiver Walter Tjønndal ved kommunal- og beredskapsavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland.

ROBEK-kommune

Moskenes kommune er omfattet av ordningen med betinget godkjenning og kontroll (ROBEK) fordi kommunen har hatt regnskapsmessige underskudd siden 2010.

Dette betyr at Fylkesmannen skal gjennomføre lovlighetskontroll av kommunens årsbudsjett. I forbindelse med gjennomgangen av årsbudsjettet for 2020, viser det seg at Moskenes kommune har vedtatt budsjettet med en ubalanse på 11,95 millioner kroner.

Kommunens budsjettvedtak er i strid med kommunelovens balansekrav i § 14-4 fjerde ledd og oppheves derfor.

Videre viser foreløpige prognoser for årsregnskapet 2019 et merforbruk på ca. 10 millioner kroner. Kommunens samlede underskudd nærmer seg nå 40 millioner kroner.

Krevende tiltak

I økonomiplanen er det beskrevet ulike tiltak som skal gjennomføres for å gjenvinne kontroll over kommunens økonomi.

- Etter vårt syn er dette tiltak som vil være svært krevende å gjennomføre og det hefter en betydelig usikkerhet til effekten av innsparingstiltakene. 

- Virkningen av disse tiltakene er helt klart avhengig av kommunestyrets evne og vilje til å gjennomføre dem, sier seniorrådgiver Walter Tjønndal.