Andfjorden

Blomkålkorall og risengrynskorall i Andfjorden (Foto: Mareano)
Blomkålkorall og risengrynskorall i Andfjorden (Foto: Mareano)

Oppstart av verneplanprosess for Andfjorden marine verneområde

Fylkesmennene i Nordland og Troms og Finnmark sendte den 23. august 2018 ut en kunngjøring om at arbeidet med Andfjorden marine verneområde starter opp. Samtidig settes det i gang et utredningsarbeid for å få et faglig solid grunnlag for å opprette Andfjorden marine verneområde.

Meldingen om oppstart er sendt på epost til regionale myndigheter og aktuelle organisasjoner. Oppstarten vil også bli kunngjort i Vesterålen online, Andøyposten, Vesterålen Avis, Harstad-Tidene, Troms folkeblad og Fiskeribladet. Oppstartmeldingens tekstdel kan lastes ned fra linken til høyre på denne nettsiden.

Oppstartsmeldingen markerer starten på en planprosess som vil ende opp i et konkret høringsforslag som sendes til berørte parter på høring. Hensikten med oppstartmeldingen er at berørte gis anledning til å medvirke i utformingen av høringsforlaget. Fylkesmannen inviterer alle interesserte til å komme med innspill til verneplanen for Andfjorden marine verneområde. Vi ønsker innspill til hva som bør utredes i konsekvensutredningen, viktige naturverdier, interessante forekomster, brukernes interesser, grensene for verneområdet, navn på verneområdet og andre synspunkter du mener er relevante for verneprosessen og det marine verneområdet.

Innspillene sendes på epost til fmnopost@fylkesmannen.no eller med vanlig post til Fylkesmannen i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø. Fristen for å komme med innspill er 15. oktober 2018

Hvor kan verneområdet komme?

Området som nå vurderes for Andfjorden marine verneområde strekker seg som et transekt (korridor) ut i fra søndre del av Senja, tvers over Andfjorden, rundt nordre del av Andøya, ut til 12 nautiske mil utenfor grunnlinjen. Det kan komme endringer på avgrensningen av planområdet i løpet av verneprosessen, men ikke utover rammene som det nå meldes oppstart for.

Hva vil verneområdet bety for deg?

For de fleste vil vernet ha liten praktisk betydning. Vernet er hovedsakelig et vern mot store tiltak og installasjoner som kan påvirke sjøbunnen. Tradisjonell bruk av området skal kunne fortsette som før, også etter et marint vern er etablert. Det vil si at ferdsel med båt og aktiviteter som fisking og havbruk i liten grad vil bli berørt. Unntaket er noen få referanseområder for ulike aktiviteter som kan påvirke sjøbunnen. Her vil det kunne komme restriksjoner på bruk av henholdsvis reketrål, bunntrål, snurrevad og fiskeoppdrett. 

Hensikten med marint vern

Formålet med å opprette et marint verneområde er å bevare et representativt utvalg av norsk natur for kommende generasjoner. Marint vern etter naturmangfoldloven skal bidra til at et utvalg av representative, særegne, sårbare eller truede marine undersjøiske naturtyper langs kysten og i territorialfarvannet blir tatt vare på.

Konsekvenser av vernet

I forskriften om konsekvensutredning, vedlegg II, heter det at planer for verneområder større enn 250 km2 skal behandles etter forskriften, dersom planene fører til en vesentlig endring i dagens bruk for primærnæringene eller reiseliv i lokalsamfunnet. Utredningsområdet for Andfjorden Marine verneområde er på 1667 km2. Fylkesmannen vurder at verneområdets store størrelse og den store næringsaktiviteten i området gjør at det er hensiktsmessig at virkningene av vernet konsekvensutredes. Det er derfor utarbeidet et forslag til program for konsekvensutredningen som er vedlagt oppstartmeldingen.

Organisering av verneplanarbeidet

Fylkesmannen legger opp til en bred lokal medvirkning i planprosessen. Det vil bli etablert lokale referansegrupper for Andøy og Senja/Harstad bestående av representanter fra kommune, relevante organisasjoner og berørt næringsliv. Gjennom informasjon direkte og gjennom media, folkemøter, dialogmøter og nettside ønsker vi å oppmuntre til bred deltakelse.

Konsultasjon med Sametinget.

For å ivareta samiske interesser i forbindelse med marin verneplan er det i henhold til konsultasjonsavtalen mellom Miljøverndepartementet og Sametinget satt sammen et Arbeidsutvalg som skal medvirke i verneprosessen. Det nedsatte arbeidsutvalget er et felles arbeidsutvalg for alle de marine verneplanene i Nord-Norge. Arbeidsutvalget består av representanter fra: Fjordfiskernes forening, BIVDI, SABIMA, Fiskarlaget, Norges Kystfiskarlag, Sjømat Norge, Fiskeridirektoratet og Kommunens sentralstyre (KS). 

Utarbeiding av verneforslag og lokal høring

Innspillene som kommer inn i meldingsfasen vil bli vurdert i forbindelse med utarbeiding av verneforslaget. Når forslaget er utarbeidet og faglig godkjent av Miljødirektoratet, sender Fylkesmannen det på høring. Høringen vil bli kunngjort, og saksdokumentene vil ligge til offentlig ettersyn i berørte kommuner og hos Fylkesmennene. Regionale myndigheter og relevante organisasjoner som Fylkesmannen har hatt kontakt med i forbindelse med arbeidet vil få forslaget tilsendt.  Etter høringen vil Fylkesmannen sende uttalelsene som har kommet inn, sammen med Fylkesmannens tilrådning, til Miljødirektoratet.

Sentral behandling og høring

Miljødirektoratet gjør en vurdering av innspillene og av Fylkesmannens tilrådning. Deretter sendes alle uttalelsene og direktoratets tilrådning til Klima- og miljøverndepartementet. Departementet vurderer verneforslagene, uttalelsene og tilrådningen, og legger saken fram for regjeringen.