Konferanse om utfordringer i vannregion Nordland 2021-2027

Lars Sæter fra miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland under en presentasjon på Scenariokonferansen 2019 i Bodø 8. mai i år.
Lars Sæter fra miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland under en presentasjon på Scenariokonferansen 2019 i Bodø 8. mai i år.

Fylkesmannsansatte på miljøvernavdelinga deltok 8. mai på Scenariokonferansen 2019 i Bodø, en konferanse der søkelyset var rettet mot dagens og framtidas vannforvaltning. Hovedfunnene vil brukes i det videre arbeidet med revisjon av vannforvaltningsplanen.

Deltakere på konferansen var regionale og lokale sektormyndigheter, interesseorganisasjoner, andre berørte og interesserte. Fra Fylkesmannen i Nordland sin miljøvernavdeling deltok seksjonsleder Oddlaug Knutsen, Torgeir Fahle og Lars Sæter. Sæter holdt presentasjonen "Hva er hovedutfordringene i fylket vårt?", der han blant annet gjorde rede for i hvilken grad de naturlige vannforekomstene i Nordland oppnår kravet om "god økologisk tilstand", og fortalte om noen av tiltakene som er gjort for å utbedre vandringshindre i bekker og elver. 

Sæter sin presentasjon og de øvrige presentasjonene finnes under "Lenker" på høyre side.