På tide å planlegge vannovervåkingen for 2017

De siste årene har det vært en satt av en god del statlige midler til vannovervåkning og tiltak for å bedre vannkvaliteten. Det ser ut til at det blir en ytterligere økning i slike midler for 2017. 

Tilskudd til lokale vannmiljøtiltak 2017

Klima- og miljødepartementet deler årlig ut støtte til tiltak for å bedre vannmiljøet. Vi informerer med dette om at det er mulig å søke om midler for 2017. Ordningen er nærmere omtalt i rundskriv T-1/16, se underpost 3 - om "Generell vassforvaltning" (følg lenke i høyre marg). Målgruppen for denne ordningen er vannområdeutvalg, interkommunale vannprosjekter, kommuner, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner. Søknadsfristen er 15. januar 2017.

Miljødirektoratet har tidligere i høst skrevet om denne ordningen på Vannportalen.  Her kan du se hvilke tiltak som fikk midler i 2016. For 2017 vil Miljødirektoratet legge større vekt på søknader som går direkte på tiltak, og at søknadene må ha relevans for den aktuelle regionale vannforvaltningsplanen. Praksisen vil strammes inn når det gjelder krav til søknaden, tidsfrister og rapportering. Dette blir gjort for å sikre så bra resultater som mulig ut i fra den summen KLD tildeler.

Fylkesmannens midler til vannovervåkning

For 2016 tildelte Miljødirektoratet Fylkesmannen i Nordland i overkant av 1 million kroner til overvåking knyttet til EUs vanndirektiv og vannforskriften. Disse midlene er brukt til problemkartlegging og tiltaksorientert overvåking, der overvåkingen skulle finansieres etter ”forurenser betaler" -prinsippet. Midlene fra fra miljøvernforvaltningen har vært et supplement til annen finansiering. Vi har i år støttet prosjekter i flere av vannområdene i Nordland. Prosjektene har vært  knyttet til forurensa havner, forurensa elver og kartlegging av vandringen til sjøørret i to større fjordområder. 

Vi forventer en økning av disse midlene i 2017. På linje med tidligere år ønsker vi også i 2017 å bruke disse pengene til å støtte opp under kartleggingsarbeidet i regi av vannregionene, i samsvar med overvåkingsprogrammet for Nordland. Fylkesmannens midler til vannovervåkning vil bli fordelt i løpet av våren, bl.a. på grunnlag av kontakt med koordinatorene for vannområdene (jf. nedenfor).

Skjønnsmidler til vannarbeidet

For å sikre kommunal oppfølging har vi i 2016 tildelt 1.6 millioner fra skjønnsmidlene til åtte vannområder i Nordland. Disse midlene går til finansiering av stillingene som vannkoordinatorer. Nordland fylkeskommune bidrar også med tilsvarende beløp for å dekke utgiftene til disse stillingene for en periode på to år. I tillegg er det i år også tildelt 500.000 til et interkommunalt sjøørretprosjekt i Skjerstadfjorden.

Det kan være aktuelt med skjønnsmidler til oppfølging av vannforvaltningsplanen for Nordland også i 2017. Det er kun kommunene som kan søke om tilskudd fra skjønnsmidlene, og normalt blir det ikke gitt mer enn 50 % tilskudd.