Rovvilt og beitesesongen 2019

Fylkesmannen har høy beredskap for å besvare henvendelser i forbindelse med tap av sau og rein forårsaket av rovvilt.

Rask behandling av søknader

Kommuner og beitelag/ dyreeiere kan nå oss sju dager i uka på rovvilttelefonen, nr. 478 29 091. Dette gjør at vi kan behandle søknader om akutte tapsforebyggende tiltak raskt.

I perioden 15. mai til 1. oktober er rovvilttelefonen bemannet fra kl. 08:00 til 22:00 alle dager. Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, så tar vi kontakt.

For å søke om tilskudd til akutte forebyggende tiltak skal det tas kontakt med oss på rovvilttelefonen. Alle muntlige søknader må følges opp med skriftlige søknader i elektronisk søknadssenter.

Søknadene blir behandlet etter forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Om det foreligger en akutt tapssituasjon vil bli vurdert ut fra:

  • Antall sau/rein påvist drept av fredet rovvilt, tap siste uke og tapsutvikling. Antall sau/rein i beiteområdet vil være av betydning.
  • Anslåtte tap av sau/rein til fredet rovvilt den siste tiden, bl.a. manglende lam ut i fra søyenes kodemerking.
  • Kunnskap om rovviltforekomst i det aktuelle området, herunder også evt. samlet belastning fra flere rovviltarter.

I Hattfjelldal, Hemnes, Beiarn og Saltdal har beitelag mottatt tilskudd til organisering av tilsynsprosjekter, gjerne i kombinasjon med vokterhunder eller kadaversøkende hunder. Ta kontakt med leder i ditt beitelag dersom du har spørsmål om bruken av slike midler.

I perioden 1. juni – 15. februar har Fylkesmannen myndighet til å iverksette skadefelling av rovvilt. For å sikre en rask behandling av skadefellingssøknad, er det viktig at man kontakter Fylkesmannen per telefon før søknaden eventuelt sendes inn.

Prosedyrer ved skade/kadaverfunn

Funn av kadaver der det er mistanke om rovviltskade skal umiddelbart meldes inn til en av Statens naturoppsyn sine rovviltkontakter.

Noen praktiske tips ved funn av kadaver

  • La kadaveret ligge mest mulig urørt, men dekk det til for å verne mot åtseletere (ikke plast).
  • Noter kartreferanse (eventuelt avmerk på kart, eller bruk en kart-app på smarttelefon) og ta gjerne bilder – også nærbilde.
  • Merk stedet slik at det er lettere å finne igjen, for eksempel med en hvit duk, og vær innstilt på å påvise funnstedet dersom ikke GPS-kartreferanse er oppgitt.
  • Dyreeier plikter å varsle rovviltkontakt i SNO straks et taps- eller skadetilfelle oppdages.
  • Undersøk om det er ytterligere tap/skader i området.