Distriktsplanar

På denne sida finn du oppdaterte distriktsplanar for reinbeitedistrikta i Nordland

Alle reinbeitedistrikt skal utarbeide distriktsplanar med informasjon om mellom anna flyttemønster, beitebruk, motorferdsel og reindriftsanlegg i distriktet. Planen er distriktets dokument, og er meint å vere eit hjelpemiddel for offentleg planlegging. Den gjev ei grunnleggande innføring i den lokale reindrifta i distriktet, og er eit godt utgangspunkt for vidare kunnskapsutveksling.

Distriktsplanen er ikkje ei fullstendig og heildekkande skildring av drifta i distriktet, og større og mindre avvik frå planen er både vanleg, nødvendig og lovleg. Unøyaktigheit kan også forekomme, og det er viktig å ha dialog med reinbeitedistriktet i enkeltsaker for å kvalitetessikre opplysningar.

Distriktsplanar for reinbeitedistrikta vert fortløpande lagt ut når revisjon etter nytt regelverk er ferdigstilt eller når distrikt oppdaterer planar.