Tilrår ikke grensejustering mellom Rødøy og Lurøy

Fylkesmannen anbefaler ikke at det foretas grenseendring mellom Rødøy og Lurøy kommuner, med mindre dette inngår i en løsning som inkluderer hele regionen.

Fylkesmannen har på oppdrag fra kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) utredet en grensejustering mellom Rødøy og Lurøy.

Bakgrunnen er innbyggerinitiativ fra kretsene sør i Rødøy som kom i forbindelse med kommunereformen.

Fylkesmannen har vurdert innbyggerinitiativet og flere mindre omfattende alternativer for grensejustering mot Lurøy.

- Rødøy er en øykommune med ca. 1250 innbyggere som har hatt stor befolkningsnedgang over tid. En grensejustering vil medføre at befolkningen reduseres med mellom 10 og 40 prosent. Dette vil svekke en fra før liten kommune og vanskeliggjøre muligheten til å opprettholde tjenestetilbudet.

- En stor del av kommunenes inntekter er avhengig av antall innbyggere. Kommunene er også avhengig av å ha en viss størrelse for å opprettholde og ha tilstrekkelige fagmiljøer og kapasitet.

Vi mener at det må finnes helhetlige løsninger for hele regionen. Det er en lignende situasjon nord i Rødøy kommune hvor Tjong-området er delt mellom Rødøy og Meløy kommuner, sier Egil Johansen, avdelingsdirektør i kommunal- og beredskapsavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland.

Se kart som viser de ulike alternativene Fylkesmannen har utredet.