Statsbudsjettet for 2019 og det økonomiske opplegget for kommunene

Regjeringen sitt forslag til Statsbudsjett for 2019 (Prop. 1 S 2018-2019) ble lagt fram 8. oktober.

Kommunenes vekst i frie inntekter

Frie inntekter omfatter rammetilskudd og skatteinntekter. Kommunene i Nordland anslås samlet sett å få en nominell vekst i frie inntekter på 2,8 prosent fra 2018 til 2019. Dette er et noe svakere nivå enn veksten på landsbasis på 2,9 prosent. Veksten er beregnet ut fra regnskapsanslag for 2018 og korrigert for oppgaveendringer.

Det er imidlertid store forskjeller mellom kommunene i fylket. Endringer i utgiftsbehov, spesielt gjennom befolkningsendringer, er en viktig forklaringsfaktor til ulike vekstanslag.

Den kommunale deflatoren (generell pris- og lønnsstigning for kommunene) er anslått til 2,8 prosent for 2019.

Du finner alle dokumenter og departementenes pressemeldinger på nettsiden statsbudsjettet.no

I KMD sin nettløsning https://frieinntekter.regjeringen.no/ vil du se fordelingen av rammetilskuddet og anslaget på skatteinntektene for 2019.