Omfattende behov for samarbeid på Helgeland

Behovet for utvidet og systematisk samarbeid mellom kommunene på Helgeland er omfattende.

Utvidet samarbeid er den eneste farbare vei for å møte økte krav til kommunene og en strammere kommuneøkonomi.

Dette går fram i en ny rapport fra NIVI Analyse AS der 10 rådmenn, åtte ordførere og to regionrådsledere på Helgeland er intervjuet.

Et flertall av informantene gir også uttrykk for at en ny og større regionkommune vil være den beste langsiktige løsningen, men at dette bør komme som et resultat av et utvidet samarbeid mellom kommunene.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland.

Dokumenterte sårbarhet

- I forbindelse med kommunereformen dokumenterte vi stor sårbarhet i mange av fylkets kommuner når det gjelder kapasitet og kompetanse til å ivareta lovpålagte oppgaver. Kartleggingen vi nå har fått fra NIVI vil danne grunnlaget for videre strategi for oppfølgning av kommunereformen, justeringer i kommunedialog og bruk av statlige virkemidlersier, sier avdelingsdirektør i kommunal og beredskapsavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland..

Følgende tema ble tatt opp i samtalene med intervjuobjektene: Kommunenes hovedutfordringer, erfaringer med kommunereformen, status for samarbeid mellom kommunene, veien videre, forventninger til Fylkesmannen og øvrige regionale aktører som for eksempel fylkeskommunen.

Kartleggingen er gjennomført i de tre kommuneregionene på Helgeland, til sammen 12 kommuner.

I rapporten fra NIVI er det flere områder som blir beskrevet som nedtrimmet og sårbar: Administrasjon og forvaltningsoppgaver (rådhusfunksjoner), fagmiljø og utviklingskompetanse, tjenesteutvikling og bruk av velferdsteknologi, tekniske tjenester, helse- og sosialtjenester og skoleutvikling.

Fylkesmannens rolle

Fylkesmannen får gode tilbakemeldinger på rollen som tilsynsaktør overfor kommunene, men kritikk på rollen som utviklingsaktør. Kritikken omfatter blant annet gjennomføring av prosesser i forbindelse med kommunereformen.
Kommunene etterlyste i den sammenheng en mer kontinuerlig, langsiktig og tilstedeværende støtte når det gjelder utvikling og innovasjon.

I forbindelse med kommunereformen dokumenterte kommunene i Nordland omfattende utfordringer særlig i forhold til kapasitet og evne til å tiltrekke seg relevant kompetanse.
Disse utfordringene fant ikke sin løsning gjennom reformen, og Fylkesmannen ønsker derfor å gå i dialog med kommunene på Helgeland om hvordan man i fellesskap kan finne frem til gode løsninger.

Utviklingspotensial

- Kommunene har med dette sagt klart ifra at de trenger nye initiativ og mer koordinert støtte utenfra for å komme videre. Samtidig understreker informantene også at kommunene selv har et ansvar for å bygge opp tillit og komme i gang med et mer offensivt samarbeid på tvers av kommunegrensene. Dette blir understreket fra både politisk og administrativt hold.

- Vi er veldig glad for at kommune stiller seg så positiv til et forsterket samarbeid på Helgeland. Dette gir oss et viktig grunnlag for fylkesmannens videre strategi for oppfølgning av kommunene, sier avdelingsdirektør Egil Johansen.