Statsbudsjettet for 2018

Økonomisk opplegg for kommunene i Nordland

Regjeringen la i dag, 12. oktober 2017, frem statsbudsjettet for 2018 (prop. 1S 2017-2018).

https://www.regjeringen.no og på https://www.statsbudsjettet.no vil du finne alle dokumentene og departementenes pressemeldinger.

Fordelingen av rammetilskuddet og anslaget på skatteinntektene for 2018 for din kommune finner du på nettstedet https://frieinntekter.regjeringen.no/

Inntektssystemet for kommunene i 2018:

  • Vekst i samlede inntekter på 4,6 mrd. kr.
  • Vekst i frie inntekter på ca. 3,8 mrd. kr.
  • Kommunenes andel er ca. 3,6 mrd. kr.

                                                         2017                       2018

           Deflator                                2,3 %                     2,6 %

           Herav lønnsvekst                   2,4 %                     3,0 %

  • Satsene i de regionalpolitiske tilskuddene er ikke prisjustert fra 2017 til 2018. Dette betyr at disse tilskuddene reelt sett blir litt lavere. Dette kommer alle kommuner til gode gjennom at innbyggertilskuddet blir høyere enn det ellers hadde vært.
  • Som varslet i kommuneproposisjonen øker grenseverdien i inntektsgarantiordningen (INGAR) fra 300 til 400 kroner per innbygger. Kommuner som taper mer enn 400 kroner per innbygger får kompensert dette tapet.

 Inntektssystemet og kommunereformen:

  • Regionsentertilskuddet øker fra 100 til 200 mill. kroner i 2018. Tilskuddet fordeles på samme måte som i 2017: Dvs. det beregnes per sammenslåing, men er fordelt til kommunene i sammenslåingen etter den enkelte kommunes andel av innbyggerne i den nye kommunen.
  • Som varslet videreføres overgangsordningen for kommuner som slår seg sammen. Denne kompensasjonen er i 2018 flyttet over til innbyggertilskuddet og fordelt med særskilt fordeling (tabell C-k i Grønt hefte). Fordelingen er videreført som i 2017. Kommuner som slår seg sammen fra 1.1.2018 mottar ikke lenger kompensasjon gjennom overgangsordningen, da de får inndelingstilskudd fra 2018.
  • I 2017 ble det gitt en kompensasjon til kommuner som ble stående ufrivillig alene etter kommunereformen (reservepotten KMD). Også innenfor reservepotten for 2018 vil det bli gitt en kompensasjon til disse kommunene. Kompensasjonen gis samme fordeling som i 2017, og prisjusteres med den kommunale deflatoren.

 Vekst i frie inntekter - Nordland

                       

 

 

Første kolonne:

Viser anslag på hvor mye hver kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2018, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:

Viser anslag på vekst fra anslag på regnskap for 2017 til nasjonalbudsjettet 2018, målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringar i oppgavene til kommunene.

Tredje kolonne:

Viser den nominelle veksten målt i prosent.