Søknad om utfylling - Trollbukta - Sørfold


Høringsfrist 17. januar 2019 00:00

Flyfoto over Trollbukta industriområde. Tiltaksområdet innringet i rødt.
Flyfoto over Trollbukta industriområde. Tiltaksområdet innringet i rødt.

Sisomar AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til utfylling i sjø ved Trollbukta industriområde innerst i fjorden Sørfolda i Sørfold kommune. Dette i forbindelse med behov for nytt land til utvidelse av industriområdet.

Om tiltaket

Det søkes om tillatelse til å fylle ut 3600 kubikkmeter stedlige løsmasser i sjø over et område på 5843 kvadratmeter. Vanndybden på stedet er ca. 1 meter. Tiltaket planlegges gjennomført vår eller høst 2019.

Forurensning

Det har blitt tatt prøver av sjøbunnen fra 3 stasjoner i det planlagte utfyllingsområdet. Resultatene viser at det er bakgrunnsnivå eller god miljøtilstand på alle stasjonene. Dette betyr at sedimentene i tiltaksområdet kan karakteriseres som rene.

Fylkesmannen kan sette vilkår om tiltak for å redusere miljøpåvirkningen, som for eksempel å begrense spredning av partikler under selve utfyllingen i tillegg til vilkår for å begrense spredning av plast hvis det brukes sprengstein i utfyllingen.

Naturverdier

Fylkesmannen har gått gjennom kunnskapsbasene Naturbasen, Fiskeridirektoratets kartbase Yggdrasil og Lakseregisteret. Det er registrert flere fuglearter av stor forvaltningsinteresse (truede/nær truede arter) i nærheten av tiltaksområdet. Hele Sørfoldbukta, inkludert tiltaksområdet er registrert som et nasjonalt viktig gyteområde for torsk. Straumenvassdraget, som har utløp mot Sørfoldbukta er en lakseførende strekning for både laks, sjøørret og sjørøye.  

Bakgrunn

Det har blitt gitt dispensasjon fra reguleringsplan for den omsøkte utfyllingen. Fylkesmannen anser derfor at tiltaket er i tråd med plan for området.

Høring

Søknaden legges til offentlig ettersyn hos Sørfold kommune.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Nordland, tlf. 75 53 15 50. Eventuelle merknader sendes på e-post til fmnopost@fylkesmannen.no eller per post til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø.

Høringsfrist: 17. januar 2019.