Søknad om utfylling i sjø - Mølnarodden - Flakstad


Høringsfrist 08. august 2018 00:00

Artec Aqua AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til ny utfylling i sjø ved Mølnarodden i Flakstad kommune. Utfyllingen er søkt i forbindelse med etablering av et nytt landbasert anlegg for fiskeoppdrett.

 

Om tiltaket

Artec Aqua AS søker om å fylle ut 49000 kubikkmeter steinmasser i sjø ved Mølnarodden i Flakstad kommune. Massene skal legges ut over et areal på 11000 kvadratmeter i utfyllingsområdet som er fra 0,5 til 8 meter dypt. Det er søkt om dispensasjon fra arealplanen. Kommunen har foreslått å gi dispensasjon for fylling mens regulering av området pågår.

Arbeidet er tenkt startet opp i løpet av august 2018. 

Forurensning

Det er tatt prøver av sjøbunnen i tiltaksområdet. Resultatene viser generelt svært forurensede sedimenter. Det er særlig tjærestoffene (PAH-forbindelser), kobber og antibegroingsstoffet tributyltinn (TBT) som er registrert i høye verdier. Norconsult AS har utført kartlegging av forurensningssituasjonen ved innsamling av fire overflateprøver.

Konsekvenser av tiltaket

Tiltaket vil ha en lokal negativ påvirkning på naturmiljøet ettersom man beslaglegger sjøareal. Tiltaket vil ikke komme i konflikt med vernede eller viktige naturverdier ut fra registreringer som er gjort i Naturbase.

Fylkesmannen vil pålegge avbøtende tiltak i denne saken ettersom sjøbunnen er forurenset.

Høring

Søknaden legges ut til offentlig ettersyn hos Flakstad kommune. 

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Nordland, tlf. 75 53 15 50. Eventuelle merknader sendes per e-post til fmnopost@fylkesmannen.no eller per post til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø. 

Høringsfrist: 8.8.2018.