Søknad om mudring og disponering av masser - Straumen småbåthavn - Sørfold


Høringsfrist 17. desember 2018 00:00

Fylkesmannen i Nordland har mottatt søknad fra Straumen Båtforening om tillatelse til mudring og disponering av masser ved Straumen småbåthavn i Sørfold kommune.

Om tiltaket

Det søkes om å mudre ca. 1000 kubikkmeter over et areal på ca. 1500 kvadratmeter i båtforeningens havneområde. Massene foreslås brukt til oppfylling av et industriområde i nærheten eller å legge massene på yttersiden av moloroten. Det omsøkte tiltaket vurderes å være i tråd med gjeldende plan for området.

Forurensning

Det har blitt tatt prøver av sjøbunnen utenfor småbåthavnen. Resultatene viser at miljøtilstanden i sedimentene er god (tilstandsklasse I og II) for alle stoffer, bortsett fra en miljøgift som heter antracen. Denne ligger innenfor moderat tilstandsklasse (III). 

Fylkesmannen kan kreve tiltak for å redusere negativ miljøpåvirkning. Dette kan være tiltak som skal begrense oppvirvling av sjøbunnen når det mudres.

Naturverdier

Det er registrert flere nær truede og truede arter rett ved tiltaksområdet, som f.eks. fiskemåke, ærfugl, svartand, svartbak og hettemåke. Det er også registrert et nasjonalt viktig gyteområde for torsk i hele Sørfoldbukta inkludert tiltaksområdet. I tillegg er det registrert et svært viktig friluftsområde (Straumenelva) rett sørvest for tiltaksområdet.

Bakgrunn

Grunnen til at Straumen Båtforening søker om å mudre er for å fjerne masser som har blitt tilført etter arbeidet med ny vannledning ovenfor E6. Dette har ført til at mange båter kun kan legge til kai på flo sjø. Ved å fjerne masser ned til 1,5 vil man øke innseilingsdybden. 

Høring

Søknaden er lagt til offentlig ettersyn hos Sørfold kommune.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Nordland, tlf. 75 53 15 50. Eventuelle innspill kan sendes på epost til fmnopost@fylkesmannen.no innen 17.12.2018.