Høring av søknad om utslippstillatelse fra Algea AS på Biskopholmen i Brønnøysund


Høringsfrist 13. november 2018 00:00

Algea AS har søkt Fylkesmannen om utslippstillatelse for utvidelse av eksistrende anlegg på Biskopholmen i Brønnøsund for tørking av tang og fremstilling av ferdige produkter av tang. Før Fylkesmannen behandler søknaden og treffer vedtak kan berørte partet uttale seg. 

 Algea AS søker om en økning av produksjon av tørket tang fra 7 800 tonn til 10 400 ton per år og økning av produksjon av ferdig produkt av tangmel fra 4 200 tonn til 5 300 tonn per år, samt ny produksjon av 3 200 toon per år bio-stimulat ekstrakt i flytende form og 2 100 ton nper år som pulver. 

Produksjonen er døgnkontinuerlig og medfører utslipp av organisk stoff til sjø, utslipp av bl.a. lukt til luft og støy. Utslippene er beskrevet i søknaden. Søknadens pkt 3 omhandler detaljerte produksjonsforhold og er unntatt offentlighet, jf. off.: offl. § 13, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1

Før Fylkesmannen avgjør saken kan berørte uttale seg om søknaden. Eventuelle merknader til søknaden sendes Fylkesmannen i Nordland, 8002 BODØ, fmnopost@fylkesmannen.no.