Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Høring - søknad om tillatelse til behandling av forurensede masser - Iris Produksjon AS

Legg til i egen kalender
Høringsfrist:
2. februar 2021 23.59

Iris Produksjon AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensingsloven til å ta imot, sortere og vaske inntil 100 000 tonn forurensede masser i året på deponiområdet på Vikan avfalsplass i Bodø kommune.

Publisert 17.12.2020

Om tiltaket og søker

Formålet med tiltaket er å gjenvinne gravemasser for å øke gjenbruk av løsmasser i Saltenregionen slik at mengder som må gå til deponi reduseres. Masser som ikke kan gjenbrukes skal forbehandles før de deponeres.

Massene skal vaskes og sorteres. Vannet som brukes i behandlingen skal resirkuleres og samles opp, det vil si at det ikke skal være utslipp av vann fra prosessen.

På Vikan avfallsplass har bedriftene Iris Salten IKS og Iris Produksjon AS også tillatelse til blant annet mottak av ordinært og farlig avfall, deponi, kompostering, og mottak og behandling av kasserte kjøretøy og fritidsbåter.

Høring

Søknaden kan leses under "dokumenter" på denne siden, og vil legges til offentlig gjennomsyn hos Bodø kommune.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Nordland, tlf. 75 53 15 66. Eventuelle merknader sendes på e-post til fmnopost(@)fylkesmannen.no innen 02. februar 2021.