Søknad om utfylling i sjø - Digermulen fergekai - Vågan


Høringsfrist 28. september 2020 23:59

Situasjonsplan for ny fergekai ved Digermulen i Vågan. Illustrasjon: Multiconsult.
Situasjonsplan for ny fergekai ved Digermulen i Vågan. Illustrasjon: Multiconsult.

Nordland fylkeskommune har søkt Fylkesmannen om tillatelse til tiltak i sjø etter forurensningsloven i forbindelse med etablering av ny fergekai.

Om tiltaket

Det søkes om å fylle ut 13200 kubikkmeter sprengstein over et areal på 6500 kvadratmeter sjøbunn. Dette for å erstatte dagens kai som har dårlig kapasitet og er i dårlig stand. Prosjektet planlegges gjennomført i løpet av ett år. Utfyllingen ønskes gjennomført høsten 2020. Vågan kommune har gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel slik at fergekaien kan bli bygget som omsøkt. 

Forurensning

Det ble utført prøvetaking av overflatesediment (0-10 cm) fra totalt seks stasjoner ved fergekaien og flytebryggen. Det ble påvist organiske miljøgifter (PAH-forbindelser og/eller TBT) i tilstandsklasse III til V (moderat til svært dårlig miljøtilstand) i alle seks prøvestasjoner.   

TBT = Tributyltinn 
PAH = Polysykliske aromatiske hydrokarboner 

Naturverdier

Det er ikke registrert viktige eller vernede arter eller naturtyper i eller ved tiltaksområdet og det er heller ikke registrert fiskeriinteresser i området.

Høring

Søknaden legges også til offentlig gjennomsyn hos Vågan kommune.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Nordland, tlf. 75 53 15 50. Eventuelle merknader sendes på e-post til fmnopost@fylkesmannen.no innen 28. september 2020.