Høring - søknad om endring i tillatelse - deponering av PFAS-holdige masser - Reno-Vest IKS


Høringsfrist 10. august 2020 00:00

Reno-Vest IKS har søkt om tillatelse til mottak og deponering av PFAS-forurensede masser på deponiet på Bremnes.

Om tiltaket og søker

Reno-Vest IKS har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven for å motta og deponere masser som er forurenset med PFAS (perfluorerte stoffer), på deponiet på Bremnes. Bedriften har tillatelse til å motta og deponere forurensede masser, men Miljødirektoratet gikk i 2017 ut med at bedrifter som ønsker å ta imot PFAS-forurensede masser må søke om endring i tillatelsen fordi det skal stilles vilkår i tillatelsen for å håndtere særskilte utfordringer med perfluorerte stoffer.

Reno-Vest IKS ønsker å kunne tilby denne tjenesten ettersom det pågår flere opprydningsprosjekter i PFAS-forurenset grunn, særlig i forbindelse med opprydding ved Evenes flyplass.

Bedriften søker om tillatelse til mottak og deponering av inntil 50 000 tonn PFAS-holdige masser. Det skal ikke deponeres masser som regnes som farlig avfall, og PFAS-massene skal deponeres i en egen separat celle med ekstra bunn- og sidetetting med egen sigevannsoppsamling og -rensing.

På Bremnes har Reno-Vest IKS fra tidligere tillatelse til deponi og kompostering. På Ramnflauget har Reno-Vest IKS og Reno-Vest Produksjon AS tillatelse til flere andre aktiviteter som avfallsmottak og mottak og behandling av kasserte kjøretøy og fritidsbåter.

Hvorfor må deponier ha endringer i tillatelsen for å ta imot slike masser?

Avfall som inneholder PFOS og andre perfluorerte stoffer kan føre til problemer for deponier som med hensyn til utforming og driftsmåter ikke er tilpasset deponering av disse stoffene. Slik deponering kan gi utslipp som ikke var påtenkt da tillatelsen til det enkelte deponi ble gitt, og dermed utløse krav om endringer i tillatelsen. Miljødirektoratet har sagt at Fylkesmannen skal følge opp at deponier ikke tar imot PFAS-holdige masser uten at tillatelsen har spesifikke krav og vilkår knyttet til håndteringen av disse massene.

Fylkesmannen vil, når vi gir en eventuell tillatelse til deponering av PFAS-masser, vurdere å stille særskilte krav for følgende tema:

  • Krav om egne celler for PFAS-masser og avmerking på kart
  • Krav om ekstra bunn– og sidetetting i slike celler
  • Krav om egen sigevannsoppsamling og –rensing for disse cellene
  • Krav om trinnvis avslutning med tett membran, evt. også krav om hvor lenge deponicellen kan være åpen og i bruk.
  • Krav om revidert overvåkningsprogram for å avdekke eventuell utlekking av PFAS-stoffer

Hva er PFAS-masser?

Per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFASer) en stor gruppe organiske, fluorholdige forbindelser. Fram til nå har PFOS og PFOA fått mest oppmerksomhet, og begge er strengt regulert i Norge. Også andre PFASer har vist seg å være svært miljøskadelige. Flere PFASer er nå oppført på norske myndigheters prioritetsliste, og målet er at vi kontinuerlig skal redusere utslipp og bruk av disse PFASene, med intensjon om å stanse utslippene innen 2020. På Miljøstatus.no kan du lese mer om disse stoffene.

PFASer har vært brukt både i industrielle prosesser og forbrukerprodukter siden 1950-tallet. Tidligere bruk av PFOS og andre PFASer i brannskum har forurenset grunnen på brannøvingssteder og flyplasser. Stoffene kan fortsatt lekke ut til omgivelsene, blant annet fordi de siger ned og ut fra grunnen. I enkelte områder finnes stoffene i høye konsentrasjoner i grunnvannet, overflatevannet og for eksempel i fisk. Flere av Avinors og Forsvarets flyplasser har satt i gang arbeid med utredning av risiko og tiltak, i tillegg til opprydding.

Resulterende gravemasser fra slike tiltak kan ha varierende grad av forurensning av PFASer. Slike gravemasser må leveres til anlegg og deponi som har tillatelse til å ta imot, behandle eller deponere dette på en måte som forårsaker minst mulig spredning av de miljøskadelige stoffene.

Høring

Søknaden kan leses på denne siden her og legges til offentlig gjennomsyn hos Sortland kommune.

Søknadens vedlegg 4 er et dokument som beskriver renseteknologien. Disse opplysningene er forretningshemmeligheter som det er av konkurransemessig betydning å hemmeligholde. Disse opplysningene er underlagt taushetsplikt jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2), og unntatt fra offentligheten med hjemmel i offentleglova § 13 første ledd, og er derfor sladdet.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Nordland, tlf. 75 53 15 66. Eventuelle merknader sendes på e-post til fmnopost(@)fylkesmannen.no innen 10. august 2020.