Søknad om utfylling i sjø - Fagerneskaia - Narvik


Høringsfrist 07. juli 2020 00:00

Flyfoto over det aktuelle tiltaksområdet på Fagernes i Narvik. Bildet er fra søknaden.
Flyfoto over det aktuelle tiltaksområdet på Fagernes i Narvik. Bildet er fra søknaden.

Narvik Havn KF har søkt Fylkesmannen om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med etablering av en ro-ro-kai (roll on-roll off) som blant annet skal brukes av Forsvaret til ilandkjøring av militært materiell. 

Om tiltaket

Det søkes om å fylle ut ca. 1200 kubikkmeter sprengstein og plastringsstein over et areal på cirka 800 kvadratmeter sjøbunn. Området brukes i dag som båtrampe, og ved utført tiltak, vil rampen benyttes av Narvik Havn og Forsvaret for ilandkjøring av militært materiell. Prosjektet er planlagt med oppstart i august 2020 og selve utfyllingen vil ta en ukes tid.

Forurensning

Det har blitt tatt prøver av sjøbunnen fra 3 stasjoner i tiltaksområdet. Resultatene viser relativt høye nivåer av PAH-forbindelsen antracen i tilstandsklasse III (moderat miljøtilstand) på to stasjoner og tilstandsklasse IV (dårlig miljøtilstand) på én stasjon. Øvrige analyseparametere som metaller, TBT og andre PAH-forbindelser ble påvist i tilstandsklasse II eller bedre (god miljøtilstand).

PAH= polysykliske aromatiske hydrokarboner (tjærestoff)

TBT= tributyltinn (antibegroingsstoff)

Natur/kulturverdier

Det er ikke registrert vernede eller viktige naturverdier i eller nær utfyllingslokaliteten. Det er registrert en kulturminnelokalitet ca. 400 m vest for tiltaksområdet.

Høring

Søknaden legges til offentlig gjennomsyn hos Narvik kommune.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Nordland, tlf. 75 53 15 50. Eventuelle merknader sendes på e-post til fmnopost(at)fylkesmannen.no innen 7. juli 2020.

Kontaktpersoner