Søknad om mudring, dumping og strandkantdeponi - Toranes - Rana


Høringsfrist 29. mai 2020 00:00

Oversiktskart over Mo i Rana. Gul sirkel: mudringsområde ved Toraneskaia, lilla sirkel: strandkantdeponi ved Rana industriterminal, blå sirkel: sjødeponi
Oversiktskart over Mo i Rana. Gul sirkel: mudringsområde ved Toraneskaia, lilla sirkel: strandkantdeponi ved Rana industriterminal, blå sirkel: sjødeponi

Mo i Rana Havn KF har søkt Fylkesmannen om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med utdyping foran Toraneskaia i Mo i Rana. 

Om tiltaket

Det søkes om å mudre ca. 95000 kubikkmeter sjøbunn over et areal på ca. 24000 kvadratmeter. Det skal utdypes ned til -11 meter. De forurensede massene (ca. 19300 kubikkmeter ) ønskes deponert i cellespuntkaien (strandkantdeponi) ved Rana industriterminal. De rene massene (ca. 75500 kubikkmeter) ønskes dumpet på 300 m dyp i fjorden.

Prosjektet planlegges gjennomført 2020/2021 avhengig av finansiering.

 

Forurensning

Det ble tatt 3 overflateprøver av sjøbunnssedimentet ved Toraneskaia i 2015. Det ble påvist kobber, bunnstoffet tributyltinn (TBT) og tjærestoffene (PAH) i svært dårlig miljøtilstand i én prøvestasjon, mens det i de to andre prøvestasjonene ble påvist PAH-forbindelser i dårlig miljøtilstand, samt TBT i henholdsvis dårlig og moderat miljøtilstand. Det ble også tatt 2 dypere prøver i sedimentet (170-200 og 250-270 cm) der det ble påvist høye nivå av tjærestoff (PAH). I 2019 ble det også tatt dypere sedimentprøver fra to prøvestasjoner (50-60 cm og 100-110 cm) der det ikke ble påvist forurensning over god miljøtilstand.

Naturverdier

Ifølge Miljødirektoratets Naturbase er det registrert skjell av arten Yoldiella lenticulata som er av særlig stor forvaltningsinteresse (ansvarsart) både rett ved området det skal mudres og dumpestedet. Det er registrert et gytefelt for torsk ca. 2 km fra tiltaksområdet. I tillegg er det registrert flere arter sjøfugl med særlig stor forvaltningsinteresse, som havelle, ærfugl, fiskemåke, mfl. rett ved området det skal mudres. Ranfjorden er også en nasjonal laksefjord.

Høring

Søknaden legges til offentlig gjennomsyn hos Rana kommune.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Nordland, tlf. 75 53 15 50. Eventuelle merknader sendes på e-post til fmnopost@fylkesmannen.no innen 29. mai 2020.