Søknad om utslippstillatelse ved utfylling i Nordnes indre havn i Hadsel


Høringsfrist 02. september 2019 00:00

Trollfjord Nett og Hadsel Havn KF søker om utslippstillatelse for utfyllingsprosjekter i Hadsel Havn.

Trollfjord Nett har søkt om utfylling av 9000 kubikkmeter steinmasse i Nordnes indre havn del 1 av 3 i Hadsel kommune.

Høringen gjelder også søknad fra Hadsel Havn KF som har søkt om en mindre utfylling av en huk/bukt i nordvestre kaiende og en eksisterende fylling inne på Hadsel Havns område.

Tiltakene innebærer utvidelse av eksisterende steinfylling i sjø innenfor godkjent arealplan Stokmarknes Havn. Det skal fylles ut med råsprengt gneis fra nærliggede brudd, som er relativt grove masser.

Søknadsdokumentene er lagt ved denne saken. De legges også til offentlig gjennomsyn hos Hadsel kommune.

Eventuelle merknader til søknaden kan sendes til fmnopost(@)fylkesmannen.no eller til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø innen 2. september 2019.