Søknad om utslipp fra anleggsarbeider - Hellifossen kraftverk


Høringsfrist 12. august 2019 00:00

Hellifossen Kraft AS har fått konsesjon til å bygge Hellifossen kraftverk i Bindal. De søker nå om utslippstillatelse for midlertidige anleggsarbeider.

Det vil bygges en 350 meter lang tunnel mellom vanninntaket i Svartåsdalen og magasinet i Storsteinan i Terråkelva.

Prosessvannet fra tunneldriving vil typisk inneholde steinstøv, nitrogenforbindelser fra sprengstoffrester, metaller fra verktøyslitasje og tidvis noe spillolje. Det vil også være svært basisk når det brukes sprøytebetong. Prosessvannet vil passere renseanlegg før utslipp til infiltrasjon i grunnen.

For mer opplysninger viser vi til den vedlagte søknaden. Saksdokumentene vil også legges til gjennomsyn hos Bindal kommune.

Merknader til søknaden kan sendes til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø eller fmnopost (@) fylkesmannen.no.