Søknad om utslipp fra midlertidige anleggsarbeider ved bygging av Raukforsen kraftverk i Sørfold


Høringsfrist 03. mai 2019 00:00

Kartutsnitt som viser beliggenheten til anleggsområdet
Kartutsnitt som viser beliggenheten til anleggsområdet (Foto: Nordlandsatlas / Fylkesmannen i Nordland)

Nord-Salten Kraft AS (NSK) har fått konesjon til å bygge Raukforsen kraftverk i Sørfold. De søker nå om utslippstillatelse for anleggsarbeidene.

Kraftverket vil utnytte et 76 meter høyt fall i Gjerdalselva mellom kote 204 og 128. Det skal bygges med inntak i elva, like oppstrøms eksisterende terskler.

Vannveien vil legges i sprengt sjakt, rør i tunnel, kraftverk i dagen og utløp fra kraftverket i rør til Gjerdalselva.

Vannføringa i Gjerdalselva har vært noe redusert siden utbygginga av Kobbelv kraftverk. Ut over dette er elva lite påvirket. 

Det er gode oppvekstforhold for ørret både oppstrøms og nedstrøms Raukforsen, men det opplyses at det ikke er anadrom fisk her i dag. Det er anadrom fisk i den nedre delen av elva, opp til Troforsen, omtrent 4 kilometer nedstrøms tiltaksområdet. På selve prosjektstrekninga er det ikke forhold for fisk.

Utslipp fra anleggsarbeidene

Boring og sprenging av tunnelen fra fra kraftstasjonsområdet og opp mot inntaket vil medføre utslipp av prosessvann. Dette vannet vil ledes til Gjerdalselva etter at det har passert renseanlegg.

Prosessvannet fra tunneldriving vil typisk inneholde steinstøv, nitrogenforbindelser fra sprengstoffrester, metaller fra verktøyslitasje og tidvis noe spillolje. Det vil også være svært basisk når det brukes sprøytebetong.

Gjennomsnittlig vannmende vil være 50 kubikkmeter per døgn.

Tunnelpåhugget vil være i et område som ikke gir fare for direkte utslipp til elva.

Overskuddsmasser fra tunnelsprengingen vil fraktes bort for bruk i andre prosjekter.

Avløp fra brakkeriggen vil samles i tette tanker og fraktes bort.

For mer opplysninger viser vi til den vedlagte søknaden.

Høring

Eventuelle merknader til søknaden kan sendes til fmnopost@fylkesmannen.no eller til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø.