Økonomisk sosialhjelp

Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp. Hjelpen kan ytes som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert. Søknader om sosialhjelp skal sendes til Nav-kontoret i kommunen.

Dersom du søker om sosialhjelp, må du først ha utnyttet dine muligheter til å sørge for deg selv, eller du må ha utnyttet dine økonomiske rettigheter, for eksempel trygderettigheter. Hovedansvaret for sosialtjenesten ligger i kommunene, og det er Nav-kontorene som ivaretar kommunens oppgaver på dette området. Det finnes veiledende retningslinjer for hvor mye stønad hver enkelt kan få tildelt, men kommunene har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere hver sak for seg.

Fylkesmannens oppgaver

Hvis du søker om sosialhjelp og får avslag fra Nav, kan du klage på vedtaket. Du sender da klagen til Nav, som videresender den til Fylkesmannen.

Fylkesmannen har et tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller sine plikter i sosialtjenesteloven. Kapittel 4 regulerer de individuelle tjenestene i loven, blant annet økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving 

Kommunen skal tilby innbyggerne økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving. Denne rådgivingstjenesten er ofte lagt til det lokale Nav-kontoret, og tjenesten blir gitt i tråd med lov om sosiale tjenester. Fylkesmannens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.

Vis mer


07.01.2020

- Tillit er viktigst for en ekte dialog

Temaet «oppfølging og samarbeid» sto sentralt under felles fagdag for Fylkesmannen og Nav. - Når du møter en fagperson som klarer å vise ekte følelser kanskje gjennom egen sårbarhet, er det mye enklere for den andre å vise sine egne svakheter, sa Arman Vestad under sitt foredrag om den modige samtalen.

04.12.2018

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

I  regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 er det satt av omlag 292 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier". Kommuner og andre kan søke til Bufdir.

30.06.2017

Dagsseminar om avtale- og rutinestandard

Arbeids- og velferdsdirektoratet arrangerer dagsseminar knyttet til den nye avtale- og rutinestandarden for økonomisk rådgivning i NAV.

04.01.2017

Retningslinjer for samarbeid mellom barnevern og Nav


03.11.2016

Tilskudd til aktivisering og arbeidstrening

Arbeids- og velferdsdirektoratet inviterer nå frivillige organisasjoner til å søke om tilskudd til aktivisering og arbeidstrening for 2017. Søknadsfristen er 2. desember 2016.

03.11.2016

Tilskudd til sosialt entrepenørskap

Sosiale entreprenører kan nå søke om tilskudd rettet mot bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon i Norge for 2017. Søknadsfristen er 2. desember 2016. 

26.08.2016

Samling for Nav- og barnevernsledere i Nordland


18.08.2016

Nav-veileder i videregående skole

Nav Narvik deltar i et pilotprosjekt med Nav-veileder ivideregående skole. Prosjektet er et samarbeid mellom Arbeids- ogvelferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet der man tester nye modeller forsamarbeid mellom skole og Nav for å forebygge frafall i skolen

06.04.2016

Brosjyre om barnevern på flere språk

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har laget en informasjonsbrosjyre om barnevernet og barnevernets arbeid. Brosjyren finnes på 11 forskjellige språk.

04.09.2015

Fylkesmannen sponser deltakelse på "Penger til besvær"-konferansen

Arbeids- og velferdsdirektoratet arrangerer 28. og 29. oktober en nasjonal konferanse om økonomiske problemer for privatpersoner sett i et samfunnsperspektiv. Fylkesmannen anser konferansen som relevant for Nav-ansatte og ansatte i øvrige tjenester i kommunen som jobber med gjeldsrådgivning.

Flere nyheter


Les dette før du sender informasjon

E-post skal sendes til vårt postmottak: fmnopost@fylkesmannen.no for å sikre at den blir behandlet også ved fravær hos saksbehandler. Ikke send personsensitive opplysninger (personnummer, informasjon om helsetilstand o.l.) med e-post. Dette bør sendes som fysisk post til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø, eller benytt sikkert elektronisk skjema (lenke under). 

Sikkert elektronisk skjema