Siste sjanse til å søke rekrutteringstilskudd for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

For 2019 er det foreslått bevilget 205 mill. kr til psykologer i kommunene, en økning på 50 mill. kr fra fjoråret. Dette er siste året med mulighet for å få lønnstilskudd. Fra 2020 må kommunen finansiere stillingene selv.

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet. Ordningen er et sentralt virkemiddel for å øke rekrutteringen og bidra til at psykologkompetanse blir tilgjengelig over hele landet.

Lovkrav fra 20020

Satsingen har pågått siden 2013. Det har vært en solid økning i antall kommuner som mottar tilskudd i perioden. Per 2018 mottar 311 kommuner/bydeler tilskudd til 550 psykologer.

For 2019 er det foreslått bevilget 205 mill. kr, en økning på 50 mill. kr fra fjoråret, tilsvarende om lag 120 nye årsverk. Styrkingen legger til rette for at alle kommuner kan motta tilskudd innen lovkravet trer i kraft. Dette er altså siste året med mulighet for å få tilskudd, fra 2020 må kommunen fullfinansiere stillingene selv. Man kan motta kr 410 000 i tilskudd til en 100 % psykologstilling.

Alle kommuner oppfordres om å søke tilskuddsmidler før ordningen avsluttes i 2020 og midlene legges inn i kommunenes frie inntekter. Mange mindre kommuner unngår å søke fordi rekruttering av psykologer kan være en utfordring. Det er imidlertid flere kommuner som har gode erfaringer med interkommunalt samarbeid.

Les vedlagte hefte utarbeidet av NAPHA for å bli inspirert!