Lovar og reglar

Under finn du oversikt over lovar og reglar på vergemålsrområdet

Verjemålslova

Verjemålsforskrifta

Ot.prp. nr. 110 (2008-2009)

NOU 2004: 16