Ny utlysing kompetanse- og innovasjonstilskot 2017

Kommunane kan no søkje på restmidlar knytt til tilskot kompetanse- og innovasjon 2017

Tilskotet skal stimulere kommunane til kompetanseutvikling og innovasjon for å møte framtidas utfordringar på helse-og omsorgsfeltet med bærekraftige og gode tiltak og tenester. 

Det er mogleg å søkje om :

  • Tilskot til kompetansehevande tiltak ( Kompetanseløftet 2020) i heile den kommunale helse og omsorgstenesta.
  • Opplæringstilskot til brukarstyrt personleg assistanse (BPA).
  • Innovasjon

Arbeidet med søknaden må samordnast på tvers av tenesteområda og det skal kun sendast ein samla søknad frå kvar kommune.

Søknadsfrist for 2. gongs utlysing er 16.oktober 2017

Søknadsfrist:
16.10.2017 23:59:00
Målgruppe:
Kommunar er målgruppe, og kan søkje i samarbeid med andre
Ansvarlig:
Helse- og sosialavdelinga
Hvem kan søke:
Kommunar