Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, 2. gangs utlysning

Helsedirektoratet viser til tildelingsbrevets pkt. 3.1.3.2.6 "Alle kommuner skal ha ansatt psykolog fra 2020".

Dette er siste muligheten til å søke om tilskudd før lovkrav om psykologkompetanse trer i kraft fra 2020. Fra 2020 legges midlene inn i kommunens frie inntekter.

Psykologstillingen skal være forankret i helse- og omsorgstjenester, herunder lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Restbeløp: kr 32 mill. kroner.

Se utlysning av tilskuddet inkl. regelverket for tilskuddet i lenken til høyre.  

 

Søknadsfrist:
10.09.2019 23:59:00
Målgruppe:
Kommunens ulike virksomheter og dens ansatte, samt arenaer som har betydning for innbyggernes psykiske helse og rusmiddelbruk samt trivsel og mestring. Mennesker i alle aldersgrupper med risiko for å utvikle, eller som har utviklet problemer knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk og/eller vold og traumer. Det gjelder både enkeltindivider, familier, pårørende, grupper og hele befolkningen. Barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep/traumer og/eller med behov for oppfølging for bedre gjennomføring av skole og opplæring.
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Rapporteringsfrist:
01.02.2020 23:59:00

Kontaktpersoner