Forebyggende samfunnssikkerhet

All planlegging skal fremme samfunnssikkerhet, noe som blant annet framgår i plan- og bygningsloven. Som lokal planmyndighet har kommunene ansvar for og hjemmel til å nekte at arealer som er eller kan være utsatt for fare, blir tatt i bruk. Dette gjelder for så vel enkeltstående byggetiltak som mer omfattende planer.

Hensynet til samfunnssikkerhet må føre til konkrete valg

I praksis betyr dette blant annet at boligfelt og institusjoner ikke må legges til områder som er utsatt for flom, skred eller andre hendelser som kan utgjøre fare for liv og helse. Det bør også være alternative forsyningsveier av drikkevann og strøm dersom hovedtilførslene skulle bryte sammen. Ved etablering av nye samferdselsårer skal boligområder, skoler og andre institusjoner skjermes best mulig.

Kommunal ROS-analyse er lovbestemt

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) brukes til å kartlegge sannsynligheten for og konsekvensene av uønskede hendelser i et bestemt område. Dette kan for eksempel være flom eller strømbrudd. En helhetlig ROS-analyse skal ligge til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet.

Vis mer


28.10.2019

Har du alt du treng for å klare deg sjølv i tre døgn dersom vatn og straum plutseleg blir borte?

Målet med Eigenberedskapsveka 2019, som varer frå 28. oktober til 3. november, er å auke folk sin kunnskap om eigenberedskap, slik at fleire gjer førebuingar.

30.04.2019

Test av befolkningsvarslinga ved Storfjorden 2. mai 2019

I ei pressemelding varslar Åknes/Tafjord Beredskap IKS (ÅTB), at dei 2. mai mellom kl. 15:00-15:30,  kjem til å teste befolkningsvarslingssystema.

07.11.2018

Du er ein del av beredskapen i Noreg

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Oslo kommune har utvikla ein kampanje for å betre folk sin eigenberedskap. Kva bør du ha i heimen for å klare deg sjølv i minst tre dagar?

06.01.2014

Tilsyn med kommunane sitt beredskapsarbeid

Kommunane sitt ansvar for samfunnstryggleik og beredskap i lokalsamfunnet vart formalisert gjennom sivilbeskyttelseslova som vart vedteken i 2010 og forskrift om kommunal beredskapsplikt som kom i 2011. Gjennom forskrifta fekk også fylkesmannen heimel til å føre tilsyn med kommunane si oppfølging av beredskapsplikta.