Avgjerder

Her finn du avgjerder gjort av Fylkesmannen, i hovudsaker klagesaksvedtak etter plan- og bygningslova. Vi vil også publisere avgjerder gjort av andre instansar i saker som har relevans for forståinga av regelverket. 

Ved årsskifte legg vi ut statistikk som syner antall saker vi har handsama, utfall av klagesakene, og sakshandsamingstida vår. 


14.02.2020

Statistikk 2019

Fylkesmannen har utarbeidd statistikk over klagesakene som blei handsama i 2019.

03.02.2020

Fylkesmannen stadfestar områdereguleringsplan for Ørsta sentrum

Fylkesmannen har den 28.11.19 stadfesta Ørsta kommune sitt vedtak om områdereguleringsplan for Ørsta sentrum med tilhøyrande føresegner. Ingen av klagene vart teke til følgje.

29.10.2019

Fylkesmannen opphevar reguleringsplan for Motorsportbane i Vatnedalen.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal opphevar Haram Kommune sitt vedtak om å eigengodkjenne detaljregulering for Massetak/Parkering/Motorsportbane i Vatnedalen med tilhøyrande reguleringsføresegner og planomtale.

29.10.2019

Tryggleikskrav i byggesaker

Fylkesmannen i Møre og Romsdal oppheva Sande kommunes byggevedtak grunna manglande tryggleiksavklaringar.

29.10.2019

Avslag på søknad om bustad i strandsona

Fylkesmannen i Møre og Romsdal endra kommunens vedtak, og avslo ein dispensasjonssøknad om oppføring av bustad ved Brunsvikbukta i Kristiansund.

29.10.2019

Fylkesmannen stadfestar Gjemnes kommune sitt vedtak om reguleringsplan

Gjemnes kommune godkjende i april 2019 reguleringsplan for ny sjukeheim og eventuelt andre offentlige formål i Gjemnes. Vedtaket vart påklaga av Miljøvernorganisasjonen Grønn Fremtid.

10.09.2019

Byggeforbodet i 100-metersbeltet langs sjøen - verknad for eldre reguleringsplanar utan byggegrense

Kommunal- og moderniseringsdepartementet endrar si tolking av plan- og bygningslova.