Avgjerder

Her finn du avgjerder gjort av Fylkesmannen, i hovudsaker klagesaksvedtak etter plan- og bygningslova. Vi vil også publisere avgjerder gjort av andre instansar i saker som har relevans for forståinga av regelverket. 

Ved årsskifte legg vi ut statistikk som syner antall saker vi har handsama, utfall av klagesakene, og sakshandsamingstida vår. 


10.09.2019

Byggeforbodet i 100-metersbeltet langs sjøen - verknad for eldre reguleringsplanar utan byggegrense

Kommunal- og moderniseringsdepartementet endrar si tolking av plan- og bygningslova.