Helse - og sosialavdelinga

Grete Teigland, direktør Helse- og sosialavdelinga
Grete Teigland, direktør Helse- og sosialavdelinga

Avdelinga har motteke oppdrag frå fleire departement og direktorat. Gjennom oppdrag frå Statens heletilsyn op fører avdelinga tilsyn med helsepersonell og verksamheiter  både på individ og systemnivå.

Spesialisthelsetenesta er ein del av Fylkesmannen i Møre og Romsdals tilsynsansvar saman med fylkesmennene i Trøndelagsfylka. Avdelinga har i 2013 hatt systemtilsyn med kommunar om tvang, med sosiale tenester i Nav, med barnevern tenesta og tilsyn med sjukehusa knytt til barne og ungdom psykiatrien .
Klagesaksbehandlinga viser ingen stor auke, og førarkortbehandlinga har stabilisert seg på om lag same høge nivå som siste år. Avdelinga har deltatt i eit arbeid for å forenkle førekortbehandlinga og ytterligare trygge kjøre sikkerheita.
Avdelinga har halde fleire kurs, konferansar og nettverkssamlingar, samt delteke med innlegg i andre.

Kontaktpersoner