Lisensfelling av jerv i Møre og Romsdal 2019-2020

Det kan fellast inntil 5 jervar i Møre og Romsdal i lisensfellinga som startar i dag 10. september.

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge fatta i møte 28. mai 2019 vedtak om kvote for lisensfelling av jerv 2019/2020. 

I Møre og Romsdal kan det fellast 3 jervar utanfor området som er definert som forvaltningsområde for jerv i fylket. 2 jervar kan fellast innafor forvaltningsområdet.

Vedtaket i nemnda er stadfesta i brev av 9.9.2019 frå Klima- og miljødepartementet etter klagebehandling. I klageavgjerda står det:

Klima- og miljødepartementet opprettholder rovviltnemnda i region 6 sitt vedtak om lisensfelling av jerv med den endring at totalkvoten settes til 28 dyr og at reservekvoten skal fordeles i henhold til de kriterier som foreslått av sekretariatet til nemndas møte 28. mai 2019. Ved avgjørelsen har departementet lagt vekt på at det årlig er tap av sau og tamrein til jerv i regionen. Antallet ynglinger har de senere årene ligget omtrent på bestandsmålet for regionen og for 2018 over bestandsmålet. Departementet finner ikke at det er andre tilfredsstillende løsninger enn å åpne for lisensfelling på jerv, og at et uttak av 28 jerv i dette området, ikke truer bestandens overlevelse. Klagen er tatt delvis til følge.

Lisensfellingsperioden for jerv varer frå 10. september til og med 15. februar.