Tilskot til fiskeformål

Tilskotsordninga skal medverke til å sikre og utvikle bestandar av anadrome laksefisk, og leggje til rette for fiske etter anadrome laksefisk. Søknad om tilskot skal sendast i Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssystem innan 15. januar 2016.

Meir om målgruppe og krav til søknaden finn du i Rundskriv T-1/15 frå Klima- og miljødepartementet.