Naturmangfold

(Foto: Asbjørn Børset)

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig i Norge, skal sikres i levedyktige bestander. Vi skal også ta vare på den variasjonen som finnes i naturtyper, landskap og geologi.

Alle har ansvar for naturmangfoldet

Alle typer inngrep i naturen kan true naturmangfoldet. Vi må derfor alltid vurdere konsekvensene av inngrep som for eksempel større veier eller nye boligområder.

De to viktigste lovene for å ta vare på naturmangfoldet er naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. Naturmangfoldloven pålegger myndighetene å vurdere tiltak når naturen er truet.

Fylkesmannen bidrar til å sikre at leveområder, arter og naturressurser blir tatt vare på, blant annet ved å kontrollere at kommunene følger naturmangfoldloven, og sikre at kunnskap om miljøet blir lagt til grunn for kommunale beslutninger.

Truede arter og naturtyper

Mer enn 2000 plante-, sopp- og dyrearter står i fare for å bli utryddet i Norge. Regjeringen har utpekt noen av de truede artene og naturtypene som «prioriterte arter» eller «utvalgte naturtyper». Disse blir det tatt særlige hensyn til i forskrifter til naturmangfoldloven. Fylkesmennene har ansvar for det faglige grunnlaget for nye handlingsplaner for noen av de prioriterte artene og utvalgte naturtypene og for å gjennomføre tiltak når planene er vedtatt. I mange tilfeller blir tiltakene utført i samarbeid med grunneiere, kommuner og foreninger.

Fremmede arter

Fremmede arter er planter og dyr som ikke hører naturlig hjemme i vår natur. Mer reising, mer handel og et mildere klima er noen av årsakene til at det kommer nye fremmede arter til Norge.

Det er viktig at fremmede arter ikke skader økosystemene våre. Fylkesmennene deltar i arbeidet med å bekjempe fremmede skadelege arter, blant annet ved å fjerne fremmede planter fra verneområder og informere hageeiere om hvilke planter de helst ikkje bør bruke. Fylkesmannen har også oppgaver knyttet til kartlegging og overvåkning av fremmede arter. 

Vis mer


27.04.2016

Opplæring i Natur i Norge (NiN)

Vil du vite meir om kartleggingssytemet Natur i Norge (NiN)? Sjekk teorikurs på nettet.

03.02.2015

Tilskot forvaltingstiltak kulturlandskapsområde

Det kan søkjast om tilskot til forvaltingstiltak i nasjonalt verdifulle kulturlandskap unntatt dei som har fått status som utvalde kulturlandskap.

02.12.2014

Tilskot til verdiskaping basert på naturarven

Tilskotsordninga skal medverke til at verneområda og andre verdifulle naturområde blir ein del av ei brei verdiskaping som har langsiktig positiv effekt på natur, lokalsamfunn og næringsutvikling. Søknader til ordningane må fremjast elektronisk via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssystem. Søknadsfristen er  15. januar 2016.

20.08.2014

Naturkartlegging

Det er eit nasjonalt og internasjonalt mål at det biologiske mangfaldet skal ivaretakast. Dette krev konkret kunnskap om naturmangfaldet.

19.06.2014

Miljøvedtaksregisteret

Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet har opprettet Miljøvedtaksregisteret som er et offentlig register hvor du kan finne enkeltvedtak etter naturmangfoldloven.

16.05.2014

Ta vare på fuglane i kulturlandskapet

Fleire fugleartar som hekkar i jordbrukslandskapet, er i tilbakegang. Dette gjeld m.a. åkerrikse, storspove og vipe. Inngå avtale med Fylkesmannen om å utsette slåtten der fuglane hekkar. Då gjer du ein innsats for å ta vare på desse fugleartane. Søk om tilskot gjennom Regionalt Miljøprogram til dette tiltaket.

08.07.2013

Tiltak mot framande planter

Fylkesmannen har løyvt kr. 300.000,- i skjønnsmidlar til arbeidet mot skadelege, framande planter i Kristiansund, Molde, Rauma, Sykkylven og Ålesund. Kommunane bidreg med samme beløp. Dei framande artane konkurrerer ut stadeigne artar, og naturen gror til med uønska vegetasjon. Midlane går til kartlegging, førebygging av spreiing, samt fjerning av nokre av dei mest skadelege artane, og ein skal utvikle lokale løysningar for tiltak mot desse artane.

06.03.2013

Nettlenker for utfyllande informasjon om natur

Fylkesmannen har gitt ut informasjonsbrosjyren Naturarven i Møre og Romsdal som er sendt til offentlege etatar, organisasjonar, reiselivsnæringa, planleggingsfirma, media, skolar og andre.

30.11.2012

Tilskot til truga naturtypar

Tilskotsordninga skal medverke til å ta vare på utvalte naturtypar etter naturmangfaldlova kap. V, og truga naturtypar, jf definisjonen av truga naturtypar i Norsk rødliste for naturtyper. Søknader til ordninga skal fremjast elektronisk via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter innan 15. januar 2016.

30.11.2012

Tilskot til viltformål

Tilskotsordninga skal medverke til eit haustingsverdig overskot av viltet.  Søknaden skal fremjast i Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter innan 15. januar 2016.