Avfall og gjenvinning

Avfall og gjenvinning omfatter innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og annen håndtering av avfall. Dette kan føre til utslipp av klimagasser, tungmetaller og andre miljøgifter.

Farlig avfall

Farlig avfall kan ikke håndteres sammen med vanlig avfall. Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier som kan føre til alvorlig forurensning og skade mennesker og dyr. Virksomheter som produserer farlig avfall, har plikt til å levere dette til godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklareres elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Fylkesmannen kan gi tillatelse

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for de fleste avfallsanlegg og kan gi tillatelse til virksomhet som medfører forurensning. Dette omfatter anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvraksplasser, deponier, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Fylkesmannen gir slike tillatelser, må virksomheten i noen tilfeller sette i gang spesifikke tiltak for å minske ulempen for andre. Fylkesmannen skal også hente inn avfallsplaner fra havner og drive tilsyn med dem.

Fylkesmannen kontrollerer avfallsanleggene for å sikre at kravene i tillatelsene blir overholdt. Det er forurensningsloven, avfallsforskriftene, internkontrollforskriften og tillatelsene som er gitt, som ligger til grunn for kontrollene.

Vis mer


03.12.2013

Mottak og mellomlagring returasfalt

Volda Maskin AS har 25.11.2013 fått løyve til å ta imot og mellomlagre returasfalt på bedrifta sitt område i Ørsta kommune. Oversendingsbrev og løyve kan ein lese via lenkene til høgre.

11.11.2013

Mottak og mellomlagring av returasfalt

Holen Sand- og Grustak i Ørsta kommune fikk 29.10.2013 løyve til å motta og mellomlagre returasfalt.

04.11.2013

Avfall frå fritidsbustader

Miljødirektoratet har på spørsmål frå Fylkesmannen i Nord-Trøndelag komme med nyttige avklaringar av framsette spørsmål om avfall fra fritidsbusetnad (hytterenovasjon).

25.09.2013

Tiltaksplan nedlagt deponi i Sula

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har mottatt ein tiltaksplan frå Sula kommune for det nedlagte deponiet i Åregjerdevågen. Tiltaka som blir skildra i planen, skal redusere risikoen for at forureininga i deponiet blir spreidd og medføre fare for helse og miljø.