Avfall og gjenvinning

Avfall og gjenvinning omfatter innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og annen håndtering av avfall. Dette kan føre til utslipp av klimagasser, tungmetaller og andre miljøgifter.

Farlig avfall

Farlig avfall kan ikke håndteres sammen med vanlig avfall. Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier som kan føre til alvorlig forurensning og skade mennesker og dyr. Virksomheter som produserer farlig avfall, har plikt til å levere dette til godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklareres elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Fylkesmannen kan gi tillatelse

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for de fleste avfallsanlegg og kan gi tillatelse til virksomhet som medfører forurensning. Dette omfatter anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvraksplasser, deponier, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Fylkesmannen gir slike tillatelser, må virksomheten i noen tilfeller sette i gang spesifikke tiltak for å minske ulempen for andre. Fylkesmannen skal også hente inn avfallsplaner fra havner og drive tilsyn med dem.

Fylkesmannen kontrollerer avfallsanleggene for å sikre at kravene i tillatelsene blir overholdt. Det er forurensningsloven, avfallsforskriftene, internkontrollforskriften og tillatelsene som er gitt, som ligger til grunn for kontrollene.

Vis mer


20.10.2015

Håndtering av brannfarleg væske hos biloppsamlarar

På bakgrunn av fleire uhell og ulykker med farleg stoff hos biloppsamlarar, ønsker DSB å minne bransjen om farane ved handtering av brannfarlege væsker som til dømes bensin. Last ned faktaark om emnet her. 

16.10.2015

Fylkesmannen reagerer etter tilsyn ved Bingsa næring

Ved eit uvarsla tilsyn av Bingsa Næring si nystarta behandling av tre typar av farleg avfall, fann Fylkesmannen i Møre og Romsdal at drifta ikkje er i samsvar med dei vilkåra som er sett i løyvet etter forureiningslova.

23.03.2015

Deponiaksjonen 2014

Fylkesmannen i Møre og Romsdal var i 2014 med i ein landsomfattande kontroll av avfallsdeponi. På landsbasis vart både aktive og nedlagte avfallsdeponi kontrollert, medan det i Møre og Romsdal vart fokusera på nedlagte deponi (deponi i etterdrift). Til saman 8 deponi vart kontrollert.

03.12.2014

Seminar for avfallsanlegg med tillatelse fra fylkesmannen 12. januar 2015

Miljømyndighetene og bransjeorganisasjonene arrangerer et seminar for avfalls- og gjenvinningsanlegg med tillatelse fra fylkesmannen. Frist for påmelding er 15.desember 2014. 

21.10.2014

Løyve til behandlingsanlegg for kasserte køyretøy og utsteding av vrakpantkvittering

Jan Henriksen AS har fått løyve etter forureiningslova til mottak og miljøsanering av 3000 kasserte køyretøy årleg på Bingsa Industriområde, Ålesund.

07.10.2014

Avfallsforums Haustkonferanse 2014

Avfallsforum Møre og Romsdal inviterer til Haustkonferanse i Kristiansund 5. -6. november. Aktørar knytt til avfallsbransjen, kommunar og andre bør nytte dette høvet til fagleg påfyll om avfallshandtering. Les meir om konferansen og sjå program på Avfallsforum sine nettsider!

12.05.2014

Hamner og avfallsplaner - informasjonside

Forsøpling av hava våre er ei stor miljøutfordring og god avfallshandtering i skips- og båthamner er viktig for å redusere omfanget av problemet. Miljømyndigheitene jobbar med å sikre at alle hamner har ein god plan for korleis dei handterer avfall. På desse sidene finn du lenker til meir informasjon om arbeidet nasjonalt og dei oppgåvene som havneansvarlege, kystkommunar, Fylkesmannen og Miljødirektoratet har. Vi vil og dele stoff som kan vere til hjelp i utarbeidinga av planane spesielt i Møre og Romsdal.  

24.04.2014

Løyve til behandlingsanlegg for kasserte køyretøy og utsteding av vrakpantkvittering

Metallco Møre har fått løyve etter forureiningslova til mottak og miljøsanering av 500 kasserte køyretøy årleg på Øran vest i Rauma kommune. Det kan maks lagrast 15 bilar samtidig. Driftstida vil vere mellom klokka 07:00 og 18:00.

09.02.2014

Ulovleg handsaming av avfallsmasser

Fylkesmannen har over lengre tid fått inn meldingar om ulovleg handtering av avfallsmassar. Det kan sjå ut til at problemet gjeld for heile fylket.  

19.12.2013

Mottak og mellomlagring av returasfalt

Mekvik Maskin AS har 12.12.13 fått tillatelse til å ta imot og mellomlagre returasfalt på bedriftens område på Husøya i Kristiansund kommune. Oversendelsesbrev og tillatelse kan leses via lenkene til høyre.