Avfall og gjenvinning

Avfall og gjenvinning omfatter innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og annen håndtering av avfall. Dette kan føre til utslipp av klimagasser, tungmetaller og andre miljøgifter.

Farlig avfall

Farlig avfall kan ikke håndteres sammen med vanlig avfall. Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier som kan føre til alvorlig forurensning og skade mennesker og dyr. Virksomheter som produserer farlig avfall, har plikt til å levere dette til godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklareres elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Fylkesmannen kan gi tillatelse

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for de fleste avfallsanlegg og kan gi tillatelse til virksomhet som medfører forurensning. Dette omfatter anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvraksplasser, deponier, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Fylkesmannen gir slike tillatelser, må virksomheten i noen tilfeller sette i gang spesifikke tiltak for å minske ulempen for andre. Fylkesmannen skal også hente inn avfallsplaner fra havner og drive tilsyn med dem.

Fylkesmannen kontrollerer avfallsanleggene for å sikre at kravene i tillatelsene blir overholdt. Det er forurensningsloven, avfallsforskriftene, internkontrollforskriften og tillatelsene som er gitt, som ligger til grunn for kontrollene.

Vis mer


03.05.2017

Mange hamner i fylket manglar avfallsplan

Fylkesmannen i Møre og Romsdal etterlyser avfallsplanar frå mange hamner i fylket som framleis ikkje har levert. Miljødirektoratet saman med fylkesmennene sett no i verk ein aksjon for å sørgje for at hamner som framleis ikkje har godkjend avfallsplan, får fortgang i arbeidet og følgjer regelverk. Viss du treng hjelp til å kome i gang med arbeidet så finn du lenker til meir informasjon og hjelp på denne sida.  

23.02.2017

Søk støtte til tiltak mot marin forsøpling

Har du ein god ide som kan bidra til å rydde opp i forsøplinga i havet og langs kysten?  Tilskotsordninga for opprydding er i år på 35 millioner kroner. Fristen for å søke er 16. mars 2017. Les meir!

22.02.2017

Veit du om ei strand som må ryddast?

Interessa for å bidra i kampen mot marin forsøpling er for tida stor og Hold Norge Rent hjelper til med å organisere frivillige i dette arbeidet. På deira Ryddeportal kan du registrere område som er forsøpla og som treng å ryddast. Du kan og registrere eigne ryddeaksjonar eller finne ein aksjon å bidra til.

22.02.2017

Brosjyre om handtering av gummigranulat på kunstgrasbaner

Gummigranulat frå kunstgrasbaner kan vere ei stor kjelda til mikroplast i norske fjordar. Tiltak for å hindre tap av gummipartiklar frå slike baner kan vere eit av dei enklaste tiltaka for å redusere mikroplast i havet. Noregs fotballforbund har laga ei brosjyre med gode råd til eigarar av slike baner.

25.11.2016

Fagdag om forureining for tilsette i kommunane

Den 9. november 2016 arrangerte Fylkesmannen ein fagdag i samband med Avfallsforum sin haustkonferanse på Hotel Union i Geiranger. 37 personar fordelt på 19 kommunar deltok på seminaret. Til neste år har Fylkesmannen som mål at alle kommunane blir representerte.

17.10.2016

Kan betongavfall brukast på nytt?

Brukt betong (returbetong) er avfall som kan leverast til mottak med løyve frå fylkesmannen. Slike mottak kan vere anlegg som tek imot mange typar avfall eller mottak som berre tek imot returbetong og returasfalt. Noko av avfallet kan brukast på nytt. Vi vil her informere om kva ein må ta omsyn til før betong kan brukast om igjen.

30.05.2016

Fagdag om forureining for tilsette i kommunane

Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen ønskjer å hjelpe kommunar med deira oppgåver på forureiningsområdet. 9. november 2016 arrangerast ein fagdag i samband med Avfallsforum sin haustkonferanse på Hotel Union i Geiranger. Sett av dagen!

10.05.2016

Gummi frå kunstgrasbaner havnar i havet

Ein ny rapport viser at gummigranulat frå kunstgrasbaner kan vere ei stor kjelda til mikroplast i norske fjordar. Tiltak for å hindre tap av gummipartiklar frå slike baner kan vere eit av dei enklaste tiltaka for å redusere mikroplast i havet.

08.05.2016

Elektronisk deklarering av farleg avfall

Farleg avfall skal deklarerast før transport. No er det et krav om at deklareringa skjer elektronisk. 

01.12.2015

Dårleg miljøleiing hos biloppsamlarar

Resultata frå den landsomfattande kontrollen av biloppsamlingsplassane viser for mange brot på miljøregelverket. Det mest alvorlege er den manglande handteringa av farleg avfall. Klikk her for å lese meir på Miljødirektoratet sine sider.