Bruk av tre

Tre er eit fornybart, miljøvenleg og framtidsretta byggemateriale med låge klimautslepp, stort bruksområde og kort byggetid. Tre er eit konkurransedyktig materiale økonomisk, miljømessig og i mange tilfelle også teknisk. Fylkesmannen skal bidra til å nå nasjonale mål om auka bruk av tre som bygningsmaterial gjennom oppdrag frå Landbruks- og matdepartementet.

I samarbeid med Innovasjon Norge, Fylkeskommunen i Møre og Romsdal, Arkitektforeininga, Skognæringsforum og Trefokus har Fylkesmannen oppretta prosjektet Tredrivaren i Møre og Romsdal. Tredrivaren skal bidra til å auke bruken og kompetansen om tre som bygningsmateriale. Prosjektet skal bidra til auka verdiskaping hos trebasert treindustri. 


01.07.2020

Kva betyr det grøne skiftet for trebaserte næringar

Med overskrifta Trebaserte næringar; kva moglegheiter gir det grøne skiftet - inviterte Tredrivaren eit knippe bedrifter frå verdikjeda til tømmer til ein innovasjonsverkstad saman med ProtoMore. Saman såg deltakarane framover og drøfta kva det grøne skiftet betyr for etterspørselen etter trebaserte produkt.

29.06.2020

Frå tre-avfall til designmøblar

I Surnadal ligg fleire spennande trebaserte bedrifter. Fleire av desse har vore i forkant med omsyn til trebasert produktutvikling i mange år, det gjeld mellom anna Bøfjorden sag og Solem sag.

06.12.2019

Utlysing av midlar til klimariktige val for offentlege bygg og auka bruk av tre

Kommunane kan no søkje støtte til å heve kompetansen om å byggje i tre, og til planlegging for meir berekraftige bygg.

05.12.2019

Stipend for å fremme smart bruk av tre i Møre og Romsdal

Tredrivaren i Møre og Romsdal lyser ut stipendet for samarbeid mellom studentar, utdanningsinstitusjonar og trebasert industri og næring.

27.06.2019

Klimasatsmidlar til Ørsta kommune

Kan ein byggje ein klimavennleg skule i tre der ein veit det er utfordringar kring skred? Eller må ein byggje eit «fort» i betong?

25.02.2019

Bedre helse med tre

Visste du at du sover bedre i en seng laget av tre enn i en annen seng?

12.12.2018

Det grøne skiftet i praksis - dialogkonferanse i Stranda

Entreprenørar, rådgjevarar og andre leverandørar i byggebransjen var fredag 7.12. inviterte til ein dialogkonferanse, for å høyre om kommunane Ørsta, Ålesund og Stranda sine byggjeplanar for dei kommande åra. Det vart presentert planar for fem skulebygg og ein brannstasjon.

16.11.2018

Folkehelsa inn i det grøne skiftet

Korleis påvirkar tre helsa vår? Hold av datoen torsdag 14. februar 2019, og bli med på spennande konferanse i Kristiansund. Program kjem etter kvart.

19.03.2018

Nettverk for berekraftige bygg

Fylkesmannen i Møre og Romsdal arrangerte samling «Nettverk for berekraftige bygg» i prosjektet Auka bruklav tre i offentlege bygg i Ålesund 28. februar. Hovudtema for samlinga var miljøabisjonar og innovative offentlege innkjøp som metode for å nå kommunanes klimamål.

17.10.2017

Stipend for å fremme smart bruk av tre i Møre og Romsdal.

Stipendet skal stimulere til samarbeid mellom studentar, utdanningsinstitusjonar, industri/næring, InnovasjonsTre og Tredriveren i Møre og Romsdal. Ordninga er open for alle studentar med fag som er av interesse for treforedling- og byggebransjen i Møre og Romsdal.

Flere nyheter