Skogbruk

Fylkesmannens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Fylkesmannen også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Fylkesmannen skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Fylkesmannen gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer


08.06.2016

Ørstaterminalen er prioritert!

Ørsta kommune er den eine av to søkarar, som no er invitert til å utarbeide fullstendig søknad om tilskot til utbygging av tømmerkaiar.

24.02.2015

Rammer for økonomiske virkemidlar i skogbruket for 2015

Her er rammene og retningslinjene for økonomiske verkemiddel i skogbruket i Møre og Romsdal for 2015.

23.01.2015

16,3 millionar til skogbruket i Møre og Romsdal for 2015

Landbruksdirektoratet har løyvd 16,3 millionar til ulike skogtiltak i Møre og Romsdal for 2015. Til driftstilskot og tilskot til vegbygging er det løyvd 9,2 millionar, ei auke på 2,3 millionar frå 2014.

10.03.2014

Nye veglister for Fylkes- og Kommunale vegar i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har oppmoda kommunane om å sende inn forslag til revidering av veglistene for kommunale vegar innan fristen i utgangen av 2013. I samband med dette arrangerte Fylkesmannen saman med Allskog SA, ein fagdag for alle kommunane 11. oktober i 2013. Resultatet ser vi no i dei nye veglistene. Mange kommunar har fulgt oppmodinga til Fylkesmannen og skognæringa, og auka tillat vogntoglengde til 24 meter for spesialvogntog for tømmertransport og til 60 tonn totalvekt for slike vogntog.

10.03.2014

Vegar er flaskehalsar i skogbruket

Vegane i distrikta kan gjere tømmertransporten dyrare enn nødvendig. Plansjef i Allskog illustrerte dette under skogsamlinga i Molde 5. mars, ved å vise kor mange tømmervogntog som skal til for å køyre ut ei gitt tømmermengde under ulike forhold.

06.03.2014

Det hastar med miljøsertifisering i skogbruket

Skogbruksplanlegging med miljøregistreringar (MIS) fører fram til miljøsertifisering, noko som er ein føresetnad for å få levere tømmer frå 2016. Vegard Aune, plansjef i Allskog gjorde under skogsamlinga i Molde 05.03.2014 greie for dei nye krava til sertifisering i skogbruket. Frå 2016 skal alle tømmerleveringar vere miljøsertifisert.

16.05.2013

Glimrande gran på Nordvestlandet

Grana på Nordvestlandet har svært gode eigenskapar, betre enn grana på Østlandet og i Trøndelag. Dette viser ein råvareanalyse for områda nord for Sognefjorden til og med Møre og Romsdal fylke.