Skogbruk

Fylkesmannens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Fylkesmannen også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Fylkesmannen skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Fylkesmannen gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer


28.09.2020

Tar kloke val i bygging av skogsvei

Dei siste to åra har skogeigarar i Møre og Romsdal fått tilbod om rådgjeving frå profesjonell vegplanleggjar på eit veldig tidleg stadium. Det har gitt gode resultat.

15.07.2020

Gjødsling av skog i Møre og Romsdal

I regi av Allskog vert det no gjødsla skog med helikopter i Molde, Gjemnes og Surnadal kommunar. Til saman skal rundt 7 000 daa gjødslast. Dette er mest eldre granskog som skal avverkast om rundt 10 år. Skoggjødsling er eit vinn/vinn tiltak for skognæring og klima.

06.05.2020

Foryngingsplikt og foryngingskontroll

Skogeigar si plikt til å fornye skogen etter hogst er ein naudsynt del av eit langsiktig og berekraftig skogbruk. Skog er ein fornybar ressurs, men det krev normalt oppfølgjande tiltak. Kommunane som skogbruksmynde har ansvar for å følgje opp foryngingsplikta ved foryngingskontroll.

04.05.2020

Ekstra tilskot til skogplanting

Om lag ein million skogplanter skal plantast i Møre og Romsdal i vår. Koronasituasjonen har ført til ein krevjande situasjon for skogbruket, og det er derfor innført eit midlertidig tilskot for å sikre planting av skogplanter våren 2020.

09.03.2020

Fylkesskogsamling Molde 3. og 4. mars 2020

Fylkesmannen arrangerte si årlege skogsamling på Seilet i Molde den 3. og 4. mars.

11.10.2019

Klimamidlar til skogbruket godt motteke i Møre og Romsdal

Skogen og skogbruket i fylket har ei sentral rolle i klimasamanheng. Skogen i Møre og Romsdal bind åleine nesten halvparten av alle utslepp frå alle sektorar i fylket. Auke i skogproduksjonen kan auke karbonbindinga.

07.03.2019

Fylkesskogsamling Gjemnes 20. - 21. februar 2019

Tradisjonen tro held Fylkesmannen si årlege samling i februar. I år vart samlinga lagt til ærverdige Angvik Gamle Handelssted i Gjemnes 20. til 21. februar.

23.02.2017

Fylkesskogsamling Rauma 15. - 16. februar 2017

I god tradisjon vart det arrangert skogsamling for funksjonærar og næringsaktørar på Grand Hotell på Åndalsnes 15.-16. februar. God påmelding lova godt for den tradisjonelle samlinga.

02.12.2016

Auka bruk av gardsvarme i Møre og Romsdal

Bioenergi er eit miljøvenleg alternativ, som gir auka energifleksibilitet, og bidreg til å dekke endra energibehov.  Er verdiskaping på eigne ressursar noko for deg? Heile artikkelen

09.06.2016

Markberedning på brunjord tema for fagdag

Allskog skal finne ut om markberedning før planting kan korte ned ventetida mellom hogst og planting, og gi betre vern mot gransnutebille.

Flere nyheter