Jordvern

Vi trenger dyrket og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mulig grad unngå å bygge veier, boliger og industribygg på dyrket mark. Jordvern innebærer å sikre at den beste jorda fortsatt brukes til å dyrke mat, og ikke blir omdisponert til andre formål.

Presset på matjordarealer varierer mye fra region til region, med overskudd av arealer, gjengroing og dårlig vedlikehold i enkelte områder, og underskudd, nedbygging, mangel på arealer til å spre husdyrgjødsel og høye leiepriser i andre områder.

De delene av landet med byer og tettsteder som vokser mest, har også de mest produktive jordbruksområdene. De siste 50 årene er det omdisponert mer enn en million dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanleggingen må utbyggingsbehov, transportsystemer, grønnstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfold og kulturminnevern vurderes samlet. 

Vis mer


05.10.2018

Presisering av jordvernet sin betydning og Fylkesmannen si rolle i plansaker

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud sendte 1. oktober 2018 ut brev til alle fylkesmenn med presisering av jordvernet si betydning og korleis Fylkesmannen skal vurdere jordvernet i kommunale plansaker. Brevet er eit ledd i oppfølging av regjeringa si jordvernstrategi, og må sjåast i samanheng med den oppdaterte strategien, som blir lagt fram i høve statsbudsjettet.


20.06.2018

Møre og Romsdal toppar verstingliste

Dei endelege tala frå KOSTRA syner at 4025 dekar jord vart vedtatt nedbygd i 2017 i Noreg. Møre og Romsdal er det fylket som byggjer ned mest matjord i heile landet, med 734 dekar dyrka jord. Bustad- og vegbygging er hovedårsaka til det omfattande tapet av viktig matproduserande landbruksareal.


31.05.2018

Medhald i 3 klager – jordvern

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har fått medhold i 3 klagesaker, der alle hadde viktige, prinsipielle moment, som kommunane i fylket bør leggje til grunn i si sakshandsaming i dispensasjonsvurdering og vedtak. Dette gjeld drifts- og miljømessige ulemper, presedensverknad og fritidsbustad på dyrka mark med vilkår.


07.03.2018

Verdiset jordbruksareal og dyrkbar jord i konsekvensanalyser

Ein rapporten NIBIO har utarbeidd på oppdrag frå Vegvesenet gir utfyllande skildring av bakgrunnen for verdiklassifiseringene og kartgrunnlaget dei er bygd på, samt bakgrunn for vurdering av påverknad.


20.02.2018

Motsegn til arealdel av kommuneplan for Gjemnes - jordvern

Fylkesmannen har på vegne av landbruksinteressene 7 motsegn mot kommuneplanen sin arealdel for Gjemnes i samband med offentleg ettersyn. Hovudmoment for motsegn er at Gjemnes kommune legg opp til for stor arealreserve for bustadar på matproduserande jord, noko som bryt med nasjonal jordvernstrategi og Fylkestinget sitt jordvernmål i Møre og Romsdal. 


13.02.2018

Infoplakat om jordbruket i Sykkylven

Sykkylven kommune har laga ein informasjonsplakat om jordbruket i kommunen. Denne er veldig visuell, informativ, og gir god reklame for landbruksnæringa i kommune. Kanskje er den eit bra tips til fleire kommunar?


12.02.2018

Landbruket si forventing til kommunale planprosessar

Fylkesmannen si landbruksavdeling har utarbeidd to skriv som omhandlar Fylkesmannen si forventning til kommunale planprosessar; oppstart kommuneplan samfunnsdel og arealdel.


30.01.2018

Hjelpeskjema KOSTRA landbruk for rapporteringsåret 2018

For å lette kommunane sitt arbeid med rapportering gjennom KOSTRA, har Landbruksdirektoratet også i år utarbeida eit hjelpeskjema til bruk for løpande føring av handsama saker etter jordlov og konsesjonslov, og kva som vart utfallet av desse sakene. Hjelpeskjemaet omfattar også fane for omdisponert areal frå reguleringsplanar etter plan- og bygningsloven.


19.01.2018

Settefylkesmannen negativ til fritidsbustad i landbruksområde

I si klagehandsaming presiserer settefylkesmannen at jordvern skal vektleggast meir enn før i dispensasjonssaker jfr. endring av pbl. § 19-2. Dei skriv også at kommunen må grunngje sine vedtak betre og i tråd med vilkåra i plan- og bygningslova.


04.12.2017

Viktige moment for jordvern ved dispensasjonspraksis

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har fått medhald i to klagesaker om jordvernomsyn. Vurderingskriteria i begge desse sakene gjeld alle dispensasjonsvurderinger, som handlar om omdisponering av landbruksareal, og kan vere ei nyttig rettesnor i framtidig sakshandsaming for kommunane i Møre og Romsdal.


Flere nyheter