Orienterer om nytt regelverk i jordbruket

Christian Finnanger frå Landbruksdirektorat kjem til Molde måndag 9. februar, der han vil orientere tilsette i kommunane i Møre og Romsdal om korleis det nye regelverket skal handterast.

Frå 1. januar 2015 trådde ei ny forskrift om produksjonstilskot i jordbruket i kraft, med til dels store endringar i regelverket frå den førre forskrifta. Hovudtanken bak den nye forskrifta var at produsentar og forvaltning no skulle få eit enklare regelverk å halde seg til. Det særskilte regelverket for samdrifter er fjerna i den nye forskrifta, og dermed har regelverket omkring driftsfellesskap mellom føretak kome meir i fokus. Ulike føretak kan ikkje samarbeide for tett, og dei skal drive for eiga rekning og risiko, dersom dei ynskjer å søkje om separate tilskot. Føretak som i realiteten driv i driftsfellesskap skal opplyse om dette, slik at tilskota blir rekna ut på grunnlag av samla eller felles drift.

Den 16. januar 2015 vedtok Landbruks- og matdepartementet ei forskrift om amnesti for føretak som er i driftsfellesskap, men som hittil har søkt om separate tilskot. Dei føretaka som melder frå om at dei driv i driftsfellesskap innan 1. mars 2015, vil ikkje bli kontrollerte for tidlegare søknadsomgangar, og vil dermed ikkje risikere å få krav om å betale attende tilskot som er utbetalte tidlegare på grunnlag av driftsfellesskap. Denne forskrifta er mellombels, slik at ordninga med amnesti gjeld berre ved den søknadsomgangen vi er inne i no, og berre for dei som sjølve melder frå om at dei driv i driftsfellesskap.  Andre driftsfellesskapssaker som blir avdekka ved kontroll, vil bli handtert på vanleg måte, der konsekvensane kan bli avkorting i tilskot og krav om tilbakebetaling av tidlegare utbetalte tilskot.

Christian Finnanger frå Landbruksdirektorat kjem til Molde måndag 9. februar, der han vil orientere tilsette i kommunane i Møre og Romsdal om reglane i dei nye forskriftene, og gje råd om korleis det nye regelverket skal handterast av landbruksforvaltninga.

Representantar frå pressa er velkomne til å delta på arrangementet, som finn stad på:

Carolus (ved Fylkeshuset), måndag 9. februar kl 10:00 – 14:30