Jordbruk

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene.

Fylkesmannen skal bidra til at jordbrukspolitikken blir realisert

Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak knyttet til forvaltning av tilskudds- og erstatningsordninger.

Fylkesmannen gir råd og informerer om virkemiddelbruk overfor kommunene, landbruksrådgivningen og næringsutøvere innen jord- og hagebruk. Fylkesmannen skal fungere som initiativtaker og pådriver for verdiskapning og utvikling innen sektoren. 

Vis mer

Litt under 4 prosent av landarealet i Møre og Romsdal er jordbruksareal.  Bøndene i Møre og Romsdal disponerer eit jordbruksareal areal på knappe 560 000 dekar fordelt på 2 920 driftseiningar. Dette utgjer 191 dekar jordbruksareal pr. bruk, av dette 156 dekar fulldyrka areal. Nesten halvparten av jordbruksarealet bøndene disponerer, er areal som er leigd frå bruk som ikkje er i drift.

Møre og Romsdal er eit grasfylke. Grovfôrbaserte husdyrproduksjonar (mjølk, storfekjøt, sau og geit) står for 91 prosent av omsetninga, 92 prosent av verdiskapinga og 93 prosent av sysselsetjinga i jordbruket i Møre og Romsdal. Resten er fordelt på bær/frukt/grønsaker, korn, egg og gris.

Møre og Romsdal har store beiteressursar i utmarka. Det blir nytta ulike verkemiddel for å stimulere til meir bruk av utmarksbeite.


03.02.2015

Orienterer om nytt regelverk i jordbruket

Christian Finnanger frå Landbruksdirektorat kjem til Molde måndag 9. februar, der han vil orientere tilsette i kommunane i Møre og Romsdal om korleis det nye regelverket skal handterast.

30.11.2012

Miljøplan

.

30.11.2012

Erstatning etter offentlege pålegg, planteproduksjonen

.

30.11.2012

Erstatning etter klimabetinga skader i plante- og honningproduksjonen

.

30.11.2012

Autorisasjon for bruk av plantevermiddel

.

09.05.2017

Samordna grovfôrrådgiving kan gi auka avlingar og betre fôrkvalitet

Auka grovfôravlingar og betre tilpassa grovfôrkvalitet.  Dette har vore to av dei viktigaste måla i prosjektet «Best på fôr». To grupper bønder har i fleire år jobba systematisk med å betre grovfôrdyrkinga si. I prosjektet har fleire organisasjonar arbeidd saman, for å gje bøndene samordna rådgiving om dyrking av grovfôr.

28.10.2016

Beitepotensiale i areal ute av drift?

Landbruk Nordvest og NIBIO Tingvoll arrangerer fagdag  på Gjermundnes Landbruksskule  med tema; Beiteressursar og god drift av beiteareal

08.10.2017

Fagdag om omgraving av myr

Er omgraving av myr som dyrkings- og dreneringsmetode smart? Torsdag 19. oktober  kl 10-16 kan du vere med på fagdag om dette temaet på Hustad i Fræna. 

18.01.2018

Kurs i andelslandbruk

NORSØK, Landbruk Nordvest og Norsk landbruksrådgiving Trøndelag arrangerer kurs i andelslandbruk våren og sommaren 2018. Kurset går over tre samlingar og er eit tilbod til bønder, gartnarar, andelshavarar eller andre interesserte som er i gang eller planlegg å starte opp andelslandbruk.

15.11.2018

Pris til Smøla Produksjonslag SA

Smøla Produksjonslag SA fekk onsdag overrekt bedriftsutviklingsprisen for Møre og Romsdal. Det medlemseigde produksjonslaget på 12 aktive bønder har utvikla Smølagrønt til å bli eit velkjent begrep.


Kontaktpersoner